یادداشتی به قلم حسین پایین محلی ؛

شا ید در ابتدا این عنوان برای خواننده گرامی کمی سئوال برانگیز باشد؟زینب (س)که پیامبرنبود پس ذکراین عنوان به چه معنی است؟

زینب "پیامبر زن "

 گلستان 24، یادداشتی به قلم حسین پایین محلی ؛

پایین محلی

زینب "پیامبر زن "

شا ید درابتدا این عنوان برای خواننده گرامی کمی سئوال برانگیز باشد؟زینب (س)که پیامبرنبود پس ذکراین عنوان به چه معنی است؟!نگارنده نیز با خواننده گرامی  همسخن بلکه یک سخن است!اما مقصود راقم این سطور از آوردن کلمه پیامبر برای این بانوی بزرگ به معنی ابلاغ رسالت دین جدید نیست چراکه با بعثت پیامبراسلام(ص)ماشاهدختم نبوت هستیم.چنانکه این ختم نبوت بارها درقرآن ذکرشده پس این کلمه اینجا معنای استعاری (کارپیامبری )راداردبه نحوی که درسطوربعدی تلاش میشوداین(کارپیامبری)بازگوشودوحقیرتصورمیکند

دوستان نیز بااودراین نامگذاری هم عقیده باشند.درحدیثی شنیده ایم که سه چیز باعث رشدوبالندگی  اسلام شد:

1-محبت پیامبر(ص)2-ثروت حضرت خدیجه(س) 3-شمشیرحضرت علی(ع)(مقصود از شمشیربنابرانچه که برخی شرق شناسان واسلام شناسان درنظرگرفته اند خشونت وپذیرش اسلام ازطریق شمشیروتحمیل ان به دیگران نبود  بلکه این جهاد چنانچه قران هم اشاره کرده جنبه تدافعی داشته است.)

علاوه بران درداستان خلقت آدم نیز نام حوا آمده همینطوردردفاع از مقام والای ولایت که حضرت زهرا(س)اولین شهید راه ولایت شدندبه عبارتی به عنوان مقدمه ذکراین نکته خالی ا ز لطف نیست  که زن دربینش اسلام ونگاه توحیدی ما جایگاه والایی دارد ومظهراسم جمال خداست.هرچنددراین زمینه {نظام حقوقی زن دراسلام وخانواده}نیز عده ای به طرح شبهه افکنی پرداخته اند!که به عنوان مثال به ذکرچند  نمونه پرداختیم.زینب کیست  وچه کرده که به او پیامبرزن گفته اند؟!زینب فرزند علی ودختر فاطمه(س)فرزندکسی است که جانش را درراه ولایت گذاشت!دخترشیرزنی که باحضورفعال خود از حق سیاسی حضرت علی (ع)دفاع کرد هرچند فدک را از او گرفتندوواورااز علی(ع)!زینب شجاعت وشهامت وجسارت ورسالت دفاع از "حقیقت مغلوب" را از مادرش آموخت که چگونه دربرابر" باطل غالب" بایستدودربرابر قدرت پوشالی حکومت اموی خودرانبازداوفاطمه زمان خود بود که باکلام خویش درمجلس یزید درشام ودرکوفه حرکتی انقلابی را به وجود آورد که گفتمان محافظه کاری واصلاح طلبی به معنی امروز درادبیات سیاسی را به سخره گرفت!اگرعاشورادوبعدشوروشعور داشت که اولی درکربلا ودومی درنامه امام حسین به برادرش محمدحنفیه –که حکم مانیفست امام را داشت –جلوه گرمی شد تبلوراین دورا درکلام حضرت زینب شاهدیم.لازم به ذکراست سخنرانی های غرای امام سجادنیز

درنوع خودافشاگرانه بود اما دراین نوشتارفرصت ان نیست که به ان بپردازیم...که چگونه ازسویی باطل بودن وفاسد بودن حکومت اموی را به بهترین شکل بیان وتوطئه انان را مبنی براینکه فرزند رسول خدابیگانه بود واز دین خارج شده را رسواکرد.ایشان بودندکه از چرایی عاشورا وچگونگی ان وپیام های آن سخن گفتند.این که گفته شده اگرزینب نبود امروزعاشورایی هم نبود سخن بیهوه وگزافی نیست زینب دیدکه درعاشورا چه گذشت  امامهمترازچرایی عاشورا،چراعاشوراشدوبرایند ان پیام ان محسوب می گردید که زینب (س)وامام سجاد (ع)ازاین مسئولیت سنگین به خوبی بیرون آمدند.حضرت زینب به کوفیان یادآورشد که این بی وفایی انها غیرقابل تصورنبودواز پیشینه انان درزمان حضرت علی (ع)یادکردکه چگونه به بهانه های واهی دست یاری اورا پس زدند وخطاب به آنان فرمود:ای کوفیان هرگز دیدگانتان از اشک تهی مباد!وبه شامیان که چگونه با بتهای دروغین ذهنشان قضاوت می کردند.بایدکسی می امد واین بتها را می شکست وبرسرانان فرود می اورد

گویی سنت الهی اینگونه مقدرکرده بود:"که حسین با شهادتش وزینب بااسارتش عاشورارابیمه کند."

اوتمامی مصائب راتحمل کرد چنانچه به او ام المصائب گفتند.زینب تنها راوی پیام عاشورانبودبلکه علاوه برمفهوم پردازی ونگاهی که بیانگر فلسفه عاشورا باشد مبین نگرش زیباشناسی ایشان هم بود،به طوری که نگرش بینش وحتی درکلام ایشان ماشاهدهستیم که نگاهی تک بعدی ندارند ودرجواب یزید درمجلس شام هنگامی که به حضرت می گوید:دستوردادم که سه روز برجسدهای شهدایتان با اسب بتازندودیدید که چگونه خوارتان کردم!"حضرت می فرماید:مارایت الا جمیلا!به خداکه درکربلاچیزی جز زیبایی ندیدم!!!حرکت حضرت زینب که تداوم جنبش حسینی بود درحقیقت به این معنی تصورمی شود که مسیرتاریخ همواره تقابل دوجریان حق وباطل است که لحظه ای نباید به عنوان پیرو راه حق از توطئه اهل باطل غافل بود چنانچه ائمه بزرگوارما همگی به مبارزه خود علیه باطل ادامه دادند وبه ما نشان دادند که عاشوراتنها درکربلا نیست واز کربلا نیز شروع نشدوازحضرت ادم اغاز شدو تا حضرت مهدی(ع)شاهدصف ارایی دوگروه مزبورهستیم اما کربلا اوج ان محسوب می شود واین یعنی همان جمله معروف که"کل یوم عاشوراوکل ارض کربلا"وامروز ما به عنوان ادامه دهندگان  این اندیشه بایدبدانیم که "زمانی حسینی  های مافهمیده  عمل کردندوامروز فهمیده های ما باید حسینی عمل کنند"ویا"آنان که رفتند حسینی عمل کردند،آنانکه ماندند باید زینبی عمل کنند درغیراینصورت یزیدی اند!"

منابع:1-خطبه حضرت سجاد(ع)و زینب(س)

       2-جایگاه زنان درنهضت عاشورا

       3-جنبش نرم افزاری ودکترین انسانشناسی(مجموعه مقالات جنبش نرم افزاری)

و من الله توفیق...


انتهای پیام /

ارسال نظر

آخرین اخبار