"محمد ششم "شاه مراکش بعد از 10 سال خودداری از مشارکت در نشست خبری، مقابل دوربین ها ظاهر شد و خود را طی سخنانی امیرالمومنین همه دین ها و مذاهب عنوان کرد.

بعد از ابوبکر بغدادی؛ پادشاهی که خود را امیرالمومنین همه مذاهب خواند!

 به گزارش گلستان24 ، محمد ششم شاه مراکش بعد از 10 سال خودداری از مشارکت در نشست خبری، مقابل دوربین ها ظاهر شد و خود را طی سخنانی امیرالمومنین همه دین ها و مذاهب عنوان کرد.

شاه مراکش

منبع:جام نیوز

ارسال نظر

آخرین اخبار