یادداشتی به قلم حسین پائین محلی؛

ابتدای این نوشتار براین نکته تاکید میشود که بحث ما بحث فلسفی درباب توسعه نیست بلکه از منظر اجتماعی به آن پرداخته میشود لذا پذیرش مفهوم توسعه به معنی پذیرش زیرساختهای معرفتی آن توسط ما نباید قلمداد شود.

توسعه فرهنگی شهرجلین و رسانه  مجازی

به گزارش گلستان24، حسین پائین محلی فعال فرهنگی اجتماعی گلستانی طی یادداشتی با عنوان توسعه فرهنگی شهرجلین و رسانه  مجازی نوشت:

ابتدای این نوشتار براین نکته تاکید میشود که بحث ما بحث فلسفی درباب توسعه نیست بلکه از منظر اجتماعی به آن پرداخته میشود لذا پذیرش مفهوم توسعه به معنی پذیرش زیرساختهای معرفتی آن توسط ما نباید قلمداد شود.

عمدتا کشورهارابه توسعه یافته ودرحال توسعه تقسیم میکنند ودریک تقسیم بندی دیگر به شمال وجنوب

همانطورکه درسطورقبل اشاره شد ممکن است ما درباب شاخص های توسعه وماهیت آن حرف داشته باشیم که داریم اما دراینجامراد ما ازتوسعه پیشرفت وسبک زندگی است که طبیعتاحق همه میدانیم که ازامکانات عمومی بهره مند شوند.

یکی ازویژگیهای کشورهای پیش رو توسعه است ویکی از شاخص های توسعه رسانه.رسانه وتبادل اطلاعات وارتباطات عاملی است که به ایجاد آگاهی اجتماعی وتحول تاریخی کمک میکند

به همین علت بعداز تعریف توسعه وضرورت آن برای جوامع تقسیم بندی ازانواع توسعه ارائه میشود که به ما در درک توسعه وایجاد توسعه پایدار ومدل بومی ازان مدد می رساند

توسعه اقتصادی٬توسعه سیاسی٬توسعه اجتماعی وفرهنگی چهارحوزه ای است که برای توسعه تعریف شده هرچند امروزه توجه به محیط زیست وتدوین استراتژی های دیگر من جمله حوزه هوافضا ونظامی نیز مد نظر قرارمیگیرد.بااین تفاسیر توسعه فرهنگی ووجود رسانه یکی از شاخصهای اصلی در توسعه یک جامعه است

درجامعه ما مباحث توسعه ای اولا بومی نبوده وترجمه ای بوده لذا بیشتر به شکاف اجتماعی منجرشده ثانیا جریانات سیاسی بدون درنظرگرفتن شرایط توسعه که ماهیتااقتصادی است با شعارتوسعه اقتصادی وبعضاسیاسی بدون برنامه ریزی دقیق به میدان امدند درحالیکه درغرب الان توسعه پایدار وحتی جنبش ضد توسعه به وجود امده.بااین تفاسیر ضرورت فرهنگ سازی وتوسعه فرهنگی امری نیست که برکسی پوشیده باشد چنانچه وبر درتحلیل خود از رشد سرمایه داری درغرب علت را درفرهنگ جویاشد وفرهنگ راعامل تمدن وپویایی دید.فرهنگ توسعه وتوسعه فرهنگی به یک معنی لازم وملزوم هم اند.

توسعه درصورت عدم بسترفرهنگی وعوامل فرهنگی هم جامعه رابه بحران اجتماعی میکشاند هم ایجاد نابرابری اجتماعی میکند.بااین صورت توسعه فرهنگی درصورتی محقق میشود که درجامعه یاشهر مدنظر فضای رسانه ای ورسانه واقعی باشد تا به اصطلاح دیالوگ ودیسکورس بین نخبگان شکل بگیرد وازاین خروجی برنامه ریزی فرهنگی درسطح کلان جامعه وبرنامه ریزی شهری صورت بگیرد.

شهرجلین باوجود داشتن ظرفیتهای بسیارتاریخی واجتماعی ونخبگان تاثیرگذار درسطح استانی وملی فاقد مدیریت فرهنگی وبرنامه ریزی شهری است واین به عوامل بسیاری برمیگردد که شاید ذکریکایک موارد در این سطور نگنجد

بیشک نگاه عمرانی که ازدهه قبل درمدیریت نابسامان وجود داشته با وجود تبدیل جلین به شهر وگذشت یک دهه باید تغییرمی یافت واین خود عاملی است که از ایجاد فضای فرهنگی وتوجه به توسعه فرهنگی وبرنامه ریزی فرهنگی مانع شده است که کارشهری راتنهابه جدول وخیابان و...خلاصه کنیم واین شکل ازمدیریت شهری که به تخریب زیست بوم فرهنگی میشود نیزاصلا وابدا مورد تامل قرارنمیگیرد.نبود یک رسانه دراین شهر یکی ازعوامل مهمی است که در به وجود آمدن وتسری بینش عمرانی وعدم توجه به حوزه فرهنگ میتواند نام برده شود.

بیشک اگر رسانه ای وجود داشت که نخبگان به طرح وایده خود میپرداختند ویا به نقد مدیریت نابه سامان شهری  میپرداختند امروز با مشکلات اجتماعی وتخریب زیست بوم فرهنگی و...مواجه نمیشدیم

رسانه کارکرد های مختلفی چون نقد قدرت٬ارایه طرح های اجتماعی٬آگاه سازی اجتماعی وتاریخی٬ایجاد فضای گفتگویی ازنوع نخبگانی تا همدلی اجتماعی و...را میتواند ایفاکند.

دراینجا به نقش تبلیغاتی٬تفریحی٬و اقتصادی رسانه ها اشاره نمیکنیم چون از حیطه موضوعی ماخارج است.رسانه هانیز درتاریخ خود مراحل چندگانه ای راپشت سرگذاشتند که میتوان از دوران پنجگانه تا دوران کنونی نام برد.دوران منبر٬دوران کتاب٬روزنامه٬رادیو وتلوزیون ودوران عصرمجازی ونهایتا شبکه های  اجتماعی هرکدام از رسانه های نام برده در دوره خود وحتی در دوره کنونی دارای ظرفیتی هستند اما بیشک کم وکیف وشدت وحدت وعمق ودامنه تاثیرگذاری یکسانی درحال حاضرندارند.منبر درقدیم وعصرسنت شفاهی بوده.همینطورکتاب نیزدامنه محدودی داشته چون درصد باسوادان تا پنجاه سال پیش بسیارکم بوده.باانقلاب مشروطه  که روزنامه یک رسانه لاینفک در جامعه ایرانی محسوب شد به حضورتاریخی درجامعه ایرانی پرداخت وبا ورود تلوزیون ورادیو ازاین شدت کمترشد.

رسانه های دیداری وشنیداری سهل الوصول اند ومحدودیتهای سایررسانه ها رانداشته وندارند تااینکه سطح سواد جامعه دراین سه دهه تغییرکرد وفضای مجازی درکنار فضای حقیقی امد ودر چند سال اخیر شبکه های اجتماعی رقیب جدید ی بودند که آمدند

وهمه رقبای قبلی خود راکنارزدند.چون اینبار ازحیث ماهیتی وکارکردی باظرفیت تاریخی که دارند قابل مقایسه با رسانه های نسل قبل ازخود نیستند.

شبکه های اجتماعی همانطورکه نام آنهاپیداست قادربه ایجاد جنبش اجتماعی اند درحالیکه سایررسانه ها ازحیث موجودیتی ازاین امکانات برخوردارنیستند.بااین تفاسیر به مسیراصلی موضوع خودمان برمیگردیم.گفتیم شرط توسعه فرهنگ توسعه است وتوسعه فرهنگی دراولویت قراردارد ورسانه نقش بی بدیلی درتحقق توسعه وتوسعه فرهنگی دارد چه درسطح یک شهروچه در سطح ملی.شبکه های اجتماعی نیزامروز بیش ازهمه درزندگی فردی واجتماعی ماحضور وظهور وبروز دارند.مقام معظم رهبری دراهمیت این فضابسیار تاکید داشته اند به نحوی که ازایشان نقل شد اگر رهبرنبودند مدیریت فضای مجازی کشور را برعهده میگرفتند.ایشان بارها فرمودند که جنگ نرم بسیارپیچیده ترازجنگ سخت است چراکه دوست ودشمن وسنگر به راحتی قابل تشخیص وتفکیک نیست

اکنون بانزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری وشورای شهر سیاسیون شهرجلین احساس تکلیف میکنند ودرهردوحوزه حضورخواهند یافت تابعدازانتخابات به خدمات خانوادگی به نظام مشغول شوند واحتمالا بانزدیک شدن به انتخابات رگهای گردنشان متورم میشود وبه ایراد سخن خواهند پرداخت!

اما دراین سالها هیچ کوشش فرهنگی ازآنهابرای اعتلای شهر وتوسعه فرهنگی صورت نگرفت.چه راه اندازی یک وبلاگ چه نشریه مکتوب ویاحتی یک کانال!!!جلسات جمعی ومحفلهای روشنفکری که جای خود!!!!

دراین آشفته بازار فرهنگی که ازمنظرجامعه شناسی دورکیمی میتوان اصطلاح آنومی رابرای آن برشمرد٬ تنها یک بسیجی ورزمنده سالهای دفاع مقدس بی هیچ چشمداشتی وبااخلاص کامل درفضای مجازی با آگاهی ازمشکلات پیش رو وتبعات احتمالی٬ کانال رزمندگان جلین را راه انداخت.

او درکانال خود از دفاع مقدس گفت.ازانقلاب اسلامی گفت.تانسل جوان بداند این انقلاب به راحتی به ثمر ننشست وجنگی که هشت سال برماتحمیل شد وصدامی که باحمایت سیستم غربی وعربی وعبری چه دوستان وهم رزمان وخویشانی ازما گرفتند اما یک وجب ازخاک رانتوانستند بگیرند!

او با عضو کردن جوانان وایجاد فضای گفتگویی در گروه ودعوت ازنخبگان به پرسشها وشبهات پاسخ داد وراه انحرافات ایدئولوژیکی رابست و  همگرایی وهمدلی اجتماعی وفضای گفتگویی  را ایجاد کرد.

اگر روزگاری حسن سلطان آبادی در انقلاب اسلامی حضوریافت وبه امام(ره)لبیک گفت.اگر روزی حسن سلطان آبادی درجبهه های حق علیه باطل پوتین رامحکم بست واسلحه گرفت وجهاد اصغربه جا آورد امروز درجهاد کبیر موبایل به دست دارد ودرجنگ نرم به عنوان یک فرمانده فرهنگی حضور دارد وبه آگاهی اجتماعی میپردازد ورسالت سلمان وار وابوذروار برای خود قائل است بی هیچ چشمداشتی!

امروز تاثیری که این کانال در سازوکارهای اجتماعی شهرجلین ازخود برجای گذاشته برابری میکند باکل زندگی نمایشی برخی سیاسیون شهر که تنها ازانقلابی بودن ادایش را بلدند!امروز حسن سلطان آبادی بایک موبایل به جنگ جهالت مدرن ودشمن رفته...فرمانده خداقوت!


انتهای پیام/

ارسال نظر

آخرین اخبار