وبلاگ "انتظار" نوشت:

بر خلاف میلم به شنیدن صدای ناراحت کننده ی شیخ، شنیدم که برجام را ابری در حال بارش خواند و با همان بی ادبی معمول و با لحنی تمسخر آمیز به کسانی که صدای رعد و برق ابر برجام را نشنیدند، برای چندمین بار اهانت کرد.

صدای رعد و برقی که تنها روحانی شنید!

به گزارش باشگاه وبلاگ نویسان ایرانی حرف تو وبلاگ "انتظار" نوشت:

 

عجیب تر از این که رئیس دولت شکست ها با چه رویی در روز ملی فناوری هسته ای، جلوی دوربین ها حاضر شد، این است که با چه رویی این گونه بی عذاب وجدان به خیال پردازی ها و روشن تر بگویم؛ دروغ پردازی های خود ادامه می دهد؟!

در روزی که یک روزی با افتخار آفرینی دانشمندان و شهدای مظلوم هسته ای به نام فناوری هسته ای مزین شد و امروز روحانی بر جنازه ی آن لطیفه می گوید و بادنجان دور قاب چین هایش تأییدش می کنند! شبیه پادشاه لختی که اطرافیان از ترس متهم شدن، لباسش را تمجید می کردند! و اگر جرأت و مردانگی داشت در حضور خانواده های شهدای هسته ای و همکاران شهید مصطفی که توسط دولت به اصطلاح اعتدال اخراج شدند، این چنین یاوه می گفت.

بر خلاف میلم به شنیدن صدای ناراحت کننده ی شیخ، شنیدم که برجام را ابری در حال بارش خواند و با همان بی ادبی معمول و با لحنی تمسخر آمیز به کسانی که صدای رعد و برق ابر برجام را نشنیدند، برای چندمین بار اهانت کرد.

اما آب در هاون می کوبد! و کیست که نداند اگر برجام ابر است، جز نکبت و بدبختی از آن نباریده!

و اگر روحانی صدایی شنیده، صدای رعد و برق نبوده، بلکه صدای ناله ی قطعات جدا شده ی تأسیسات هسته ای بوده!

حسن صیاد

 

ارسال نظر

آخرین اخبار