وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که دیروز به گلستان سفر کرده بود حفظ و ارتقای سطح فرهنگ اسلامی و ادبیات فارسی را اولویت اصلی دولت اعلام کرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد در استان گلستان

جنتی همچنین گفت: عرصه ما ارتقاء سطح فرهنگ جامعه متناسب با ارزش های دینی واسلامی است و در این زمینه باید از همه ابزارهایی که در اختیار داریم استفاده کنیم. وظیفه همه ما حراست و حفاظت از زبان فارسی است.ما باید آن را از آسیب هایی که ممکن است متوجه اش باشد، لثات و واژگان وارداتی که ممکن است وارد این زبان شود و به تدریج آن را استهاله کند مصون بداریم. این کار تنها از عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ساخته نیست. حوزه ما حوزه سیاست گذاری، برنامه ریزی وهدایت است. اما تصدی امور فرهنگی به عهده بسیاری از دستگاه های دیگراز جمله دفتر تبلیغات اسلامی و حتی حزه های فرهنگی شهرداری ها، حوزه های علمیه، دانشگاه ها، مراکز علمی و فرهنگی دیگرو همه شخصیت های فرهنگی و نخبگانی گه اهل فرهنگ و هنر هستند است و در این زمینه رسالتی بر عهده دارند. طبیعتا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم بایستی هم از نظر عاطفی و هم از نظر معنوی به همه این ها کمک کند که بتوانند این وظیفه مهم را به خوبی انجام دهند.

alalam_635130669027408342_25f_4x3

وی همچنین افزود: ایجاد و ترمیم فضاهای فرهنگی هم جزو نیاز های این استان است. طبیعتا با محدود بودن اعتباراتی که در اختیار داریم باید گفت باید اولویتی به مجموعه این فعالیت ها بدهیم.

ارسال نظر

آخرین اخبار