یادداشتی به قلم حسین پائین محلی؛

به گواه تاریخ بسیاری از جنگها والبته صلح ها زمینه ساز اتفاقات بزرگ بوده اند.به عبارتی چه جنگها که صلح وچه صلح ها که جنگهای بزرگی رابعدازخود رقم زدند واین به یک معنی به حقیقت تاریخ برمیگردد وبه یک وجه به حقیقت عالم غربی .درعصرکنونی وبه یک معنی به کنش بازیگران در بازی جنگ یاصلح.

برجام، صلح حدیبیه و فلسفه تاریخ

به گزارش گلستان24، حسین پائین محلی فعال فرهنگی و کارشناس فلسفه گلستانی طی یادداشتی با موضوع برجام،صلح حدیبیه و فلسفه تاریخ نوشت:

تاریخ بشری بیانگر فراز و فرودهای بسیاری است وتامل در آن ما را به بصیرتهایی مجهزمیکندکه گویا تا بطن تاریخ را تجربه کرده ایم. اچ کار تاریخ نویس و تاریخدان بزرگ زمانه ما در کتاب تاریخ چیست؟رگه هایی از بصیرتهای حاصل از نسبت اصیل باتاریخ برقرار کردن را تبیین میکند.چنانکه امام علی (ع) در نامه خود به فرزند خویش امام حسن مجتبی(ع)میفرماید :فرزندم ان قدر در تاریخ نگریسته ام که گویا با تاریخ زیسته ام و یا یکی از آنان شدم.

در جای دیگر امام همام از سنتهای تاریخ وحکمیتهای تاریخی میگوید چنانکه خداوند کریم نیز در قرآن مجید این مصحف الهی یک چهارم از مجموعه را به توجه به قصص پیشینیان اختصاص داده است.امام علی (ع) درجایی دیگر درنهج البلاغه تاریخ را یکی ازسرچشمه های حکمت دانسته اند.باید توجه داشت که تاریخ به این معنی عبرت است وحکمت وحقیقت ومعرفت.تاریخ به این وجه راهگشاست ومیانبری درحوادث عالم که اگر وجود ما خودرانیوشای سخن ان دانست ازتکرارحوادث تلخ بری میشود ودرغیراینصورت باغفلت از حقیقت تاریخ که تذکراست ناچارا تجربه تلخ رادر صحیفه تاریخ خود ثبت میکند.

در این وجیزه فرصت ان نیست که به تامل بیشتر درباب نسبت ماباتاریخ پرداخته شود وبه این عبارت بسنده میشود که تاریخ همچنانکه هیدگر حکیم آلمانی نیز بران صحه میگذارد دراین ساحت "گشیشه"است نه هیستوریکا.لذا تنها تاریخ خوان بودن وتاریخ دان بودن شرط نیست چنانکه حقوقدان بودن نیز تضمینی برای عبوراز گذرگاه های تاریخی وگسلهای به وجود امده قلمداد نمیشود.

به گواه تاریخ بسیاری از جنگها والبته صلح ها زمینه ساز اتفاقات بزرگ بوده اند.به عبارتی چه جنگها که صلح وچه صلح ها که جنگهای بزرگی رابعدازخود رقم زدند واین به یک معنی به حقیقت تاریخ برمیگردد وبه یک وجه به حقیقت عالم غربی .درعصرکنونی وبه یک معنی به کنش بازیگران در بازی جنگ یاصلح.

به عنوان مثال پیمان الجزایر(سال 1975) بین پهلوی دوم باصدام زمینه ساز جنگ هشت ساله ودفاع جانانه ما وصدور انقلاب به تعبیرامام راحل(ره)به جهان شد.لذا میبینیم جنگ باوجود ویرانیهای بسیار درکلام رهبری انقلاب گنج خوانده شد چراکه ما در جنگ انقلابمان رابه جهان صادر کردیم و به بسط تمدنی پرداختیم.

وازاینجابود که جنگ تحمیلی ایران اسلامی رابیمه کرد وهرنوع توهم مبنی بر حمله به ایران را برای همیشه ازبین برد.این انگاره در سیاست خارجی ایالات متحده که:همه گزینه هاروی میز است حتی حمله به ایران"سخنی است که ازدوبعدقابل بررسی است.اول اینکه الحق انهاهمه گزینه های خودراامتحان کرده اند.حتی جنگ را!اما در شبیه سازی!دوم اینکه تصور حمله به ایران وتصدیق ان توسط امریکا تنهابلوف سیاسی بوده امریکایی ها همیشه تنها به ضعیفان حمله کرده اند واینکه تابه امروزبه ما دچاراین اشتباه نشده اند نشان میدهد که درانجاافرادعاقلی هستند که میدانند چه خبراست!واین نکته رابه انان گوشزد میکنند!

باتبیین نسبت جنگ وصلح بایکدیگردراین جاباید متذکر چند نکته بود وان اینکه اولا کنشمان را درقبل،حین وبعدازمذاکره به چه ماهیتی نشان دهیم،چه نسبتی با حقیقت تاریخ برقرار میکنیم،چه شناختی ازحقیقت رقیب وجهان زیست اوداریم.

در بعد کنش ما هم باید ازارمان عدول نکرد وهم واقعیت گرابود وبراساس سه اصل حکمت،مصلحت وعزت حرکت کرد وچنانکه اشاره شد تذکرتاریخی رافرارویمان بگذاریم.

درنسبت بادشمن نیز باید بدانیم کسی جلوی ماقراردارد که جهان راماتریالیستی میبیندو تاریخ راتنازع بقا وجامعه راداروینیسم اجتماعی.او در جهانبینی قراردارد که به مابه عنوان یک مغاک مینگردلذامانباید گفتمانمان راازدریچه ترسیمی او-تنزل ایده به عین-بنگریم.

چنانکه پیشتر وبیشتر درنوشتارهای متعدد بیان شد غرب یک موجودیت واحد ویک کل واحداست که مبنای هستی شناختی،معرفت شناختی وروش شناختی خاص خود راداردکه درصدد یکسان سازی عالم یا غربی سازی جهان-گلوبالیزیشن:-است وطبیعتا باتوجه به تذکرتاریخی نسبت به ما وعدم توانایی برای براندازی درقالب سخت افزاری وجنگ ازشیوه نرم افزاری واستراتژیهاوتاکتیکهای موجود در دیپلماسی استفاده خواهد کرد.غرب هویت اندیش ترین تمدنی است که حتی عینیتهایش براساس ارمانهایش ترسیم میشود وبرجام نمونه حقیقی کنش انهابرای تحقق ارمان وایده ال شان در سیاست خارجی ودرقبال مابوده است

وبه همین علت است که اگر درمیز مذاکره ویابعدازان شاهد رفتار چندگانه ازرقیب یا کنش متفاوت ازبازیگران برجام بودیم متوجه حقیقت تاریخی غرب که وحدانیت فلسفی اروپاوامریکاست باشیم.چراکه امریکاپدرخوانده غرب است وچه ازحیث هستی شناختی،چه معرفتی وچه روشی وعملی راه برنده غرب درابعاد کلان تاریخی وسیاست خارجی است وبه ما به عنوان یک "غیر"مینگرند لذا در دیپلماسی غربی شاهد غیرت سازی غرب در جهان نسبت به جمهوری اسلامی هستیم.دراینجابا شناخت حقیقی از ذات تاریخی غرب که به زعم نیچه به اراده معطوف به قدرت تبدیل شده است(wille zur macht)اکنون به واسطه سیالت وویژگی نیست انگارانه به  اراده معطوف به اراده(wille zum willen)تغییرپیداکرده که اخرین مرحله ازتکامل. داروینی است.

با اینکه مسیرطی شده در برجام متفاوت از خطوط ترسیمی توسط رهبرانقلاب بود این تفاسیر مشخص شده که در برجام چه گذشته لذابه تکرارمکررات نمیپردازیم اما میدانیم که در صلح حدیبیه چه گذشت.اکنون باوجود غفلتهایی که صورت گرفته میتوان برجام رابه صلح حدیبیه تبدیل کرد که خیر کثیربودومشیت الهی رامبنی برنصرت جبهه حق رقم زد.

همه میدانیم صلح حدیبیه زمانی رخ داد که دشمن درموضع انفعالی واسلام در ساحت تعالی بود لذاپیامبرمکرم اسلام بااگاهی از مولفه هایی که ذکرکردیم(جنگ،صلح،حقیقت تاریخ،حقیقت رقیب،فهم گفتمانها وجهان بینیها،چینش وپیچش کنش خودی ورقیب درقالب تاکتیک،استراتژی،موافقتنامه واینده)صلح حدیبیه را منعقد کردند که ظاهرا صلح به نفع کفاربوده وچند امتیازهم داده شد اما بطن انچه ازان به حقیقت تاریخ یاد شد وحرکت روبه جلوی تاریخ معادله راتغییر داد چنانکه امام حسن(ع)نیز بایک نرمش قهرمانانه برد سیاسی رارقم زد.امروز چنانکه رهبری انقلاب بارهافرموده اند وبه ان اشاره شده موضع تاریخی ماست که در وضعیت خیبر هستیم نه احد.باتوجه به اینکه برجام یک قانون است لذاماملزم به رعایت ان با پذیرش شرایط ماتوسط طرف مقابل هستیم واکنون که ماهیت ها مشخص گردیده به جای تکیه بر دیوار کج ومعوج اروپاییها که روی دیگرسکه غرب هستند(باآگاهی ازتئوری هویج وچماق) باید برجام راتبدیل به صلح حدیبیه کنیم تا از غفلتهای صورت گرفته عبور کرده وبه جای تصور برد-بردبازی رابه سمت برد باخت ببریم ودراصطلاح فتح مکه رارقم بزنیم وزمینه انفتاح ساحت قدس واقدس رامهیاکنیم که فضای جهانی چون شاهدان داستان پادشاه وخیاط کریستین آندرسن میبینند که پادشاه لخت شده وآبروی برای اونمانده است واگر این دیوانه بخواهد برجام راپاره کند ما به تبعیت از رهبرفرزانه آن را ریزریز میکنیم وبه اتش میزنیم.ان شاء ا...

انتهای پیام/

ارسال نظر

آخرین اخبار