قبل انقلاب ساواک برای دستگیری برخی انقلابیون از روش‌های علوم غریبه استفاده می‌کرد. داستان شهادت شهید اندرزگو مصداق بارز این مدعاست. همچنین غرب امروز از تمامیت آنچه در نابودی و یا حداقل کنترل رفتار جمهوری اسلامی لازم بوده بهره برده که در سطور بعد به آن اشاره خواهد شد.

جمهوری اسلامی، فقه اطلاعاتی و علوم غریبه

به گزارش گلستان 24 ؛ آدمی از بدو هبوط براین کره خاکی همواره با این پرسش مواجه بوده که چگونه می توان به شناخت بیشتر برسد ویا به عبارتی دامنه شناخت راموسع تر کند.این هستی شناسی ومعرفت شناسی ازیک وجه به فطرت او واز وجهی دیگر براساس اقتضاعات تاریخی بوده که فرا روی او قرار می گرفت.لذا این شناخت هم به او مدد می رساند تا زندگی بهتری داشته باشد.لذا بشر درسیرتاریخی خودبه دنبال کسب علم بوده که درروایات ماداریم العم سلطان.شناخت

جهان بی تردید تنها ازطریق انچه امروز درعالم مدرن به ان مبتلاشدیم میسر نیست.به عبارتی تنها مشاهده وازمایش و تجربه در علم خلاصه نمیشود اگرچه مقدمه وابزار وروش علم هم محسوب میشود.انچه امروز ازان به ساینس تعبیرمیشود فهم ماتریالیستی درعلم است که توسط اگوست کنت وپیشتربیکن درتاریخ تجدد مطرح شد درحالیکه بشرازابتدای هبوط به ابزار غیر مادی نیز متوسل میشده است.

به عبارتی علم راازقدیم به علوم جلیه وخفیه تقسیم میکردند که هریک زیر شاخه های خود راداشت.درتقسیم بندی دیگری علوم رابه حصولی وحضوری تقسیم میکردند که انهانیز زیرشاخه خوددراداشت.امامراد ماازطرح این مقدمات چیست؟ازعنوان موضوع پیداست که سیاست مدن باحکومترانی بالوازمی همراه است که درسطور بعد درحد بضاعت به طور روشنتری به ان اشارت خواهد شد.

قدماحکمت رابه نظری وعملی تقسیم میکردند که حکمت نظری شامل شناخت حق از باطل و حکمت عملی شامل تدبیر منزل،تهذیب نفس وسیاست مدن راشامل میشد.البته براین تقسیم بندی برخی تشکیک کردند که اینجا فرصت طرح وموضوع مانیست.سیاست مدن چنانکه که عرض شد موضوع ماست ونسبت بین حکومت وفقه درحوزه امنیتی مسئله ای است که تاکنون به زعم حقیر دراین 40سال پس از انقلاب مورد غفلت واقع شده است.

شاید برخی از خوانندگان عزیز فیلم ملک سلیمان رادیده باشند.دراین فیلم شهریار بحرانی استادانه بحث تقابل حق وباطل را درقالب هنر باموضوع عالم دخان مطرح می کند.اینکه درزمان حضرت سلیمان معاندان واهل طاغوت چگونه بااستفاده از علوم غریبه به ایجاد بحران سازی درعرصه حکومتداری برای حضرت سلیمان برامدند.

شاید برخی منتقدین خرده بگیرند که ان فقط  فیلم بود وباکسانیکه بااین موضوع هیچ اشنایی ندارند مامحاجه نمیکنیم اما به تعبیر شهید اوینی غرب درسینماخودش رالو داده است.دراینجافرصت نیست وازموضوع خودمان دورمیشویم وگرنه میتوان به علوم غریبه درسینمای غرب به عنوان یک پروژه کلان معرفتی نگریست.چنانکه به تعبیر دکتر مجید شاه حسینی سینمای اخرالزمانی درسینمای هالیوود 7شاخه دارد.فیلم جوخه اعدام مثال کوچکی ازادعای ماست

قبل انقلاب ساواک برای دستگیری برخی انقلابیون از روشهای علوم غریبه استفاده می کرد.داستان شهادت شهید اندرزگو مصداق بارز این مدعاست.همچنین غرب امروز ازتمامیت انچه در نابودی ویاحداقل کنترل رفتار جمهوری اسلامی لازم بوده بهره برده که درسطور بعد به ان اشاره خواهد شد.

لذابرجمهوری اسلامی نیز مفروض است که از ظرفیتهای موجود درعالم درچهارچوب انچه بدان معتقداست استفاده کند.لذا استفاده از علوم غریبه در فقه اطلاعاتی چه درحوزه آفند وچه درحوزه پدافند چیزی است که مابران دراین نوشتار تاکید داریم

درقصص دینی بحث علوم غریبه وسیاست وتلفیق این دو در تقابل بین حق وباطل به زمان سلیمان نبی بر میگردد

دران زمان عالم دخان باز می شود وبراندازان از ظرفیتی که درعلوم غریبه وجود دارد برای ترور همسر پیامبراستفاده میکنند.در قصص اسلامی داریم که حضرت یکبار  انگشتریشان رابه خادمی برای رفتن به

رفع حاجت دادند که دیوی یا جنی باتغییر شکل ان انگشتر راربود و40سال حکومت کرد وبه جز همبستری باهمسران ان پیامبر ظلمهایی کرد که نباید.

تااینکه به اراده الهی ان انگشتر در دریاافتاد وسلیمان نبی که به قصد شکار ماهی عازم دریابود ان رایافت ودیو رادربند کرد.

وحافظ این شاعر حکمی در دیوان خود به دولت سلیمان واین واقعه به رندانه ترین شکلی ان رابیان کرده:     گرانگشت سلیمانی نباشد                              چه خاصیت دهد نقش نگینی؟!

روشن است که بانگاه به قران کریم وقصص دینی نه تنهاحضرت سلیمان بلکه نمونه های دیگری رامیتوان یافت که درحوزه تقابل حق وباطل وجنگ اطلاعاتی و...دامنه علوم غریبه چقدر میتواند راه گشاباشد.هم درحوزه دفعی وهم ایجابی.

علوم غریبه یاخفیه دامنه بسیار سترگی است که میتوان برای حل مشکلات بسیاری در عرصه حکومتداری وبه خصوص فقه اطلاعاتی ، امنیت ملی،چه درداخل وحتی درعرصه دیپلماسی ازان سود جست.مواردی چون دفع جادو وطلسم یهود،طلسم کردن بزرگان طاغوت،باخبر شدن ازبرخی حوادث مهم یا مرگ برخی اشخاص و..مواردی است که میتوان به ان اشاره کرد وحقیر از طرح موارد دیگر بنابراقتضاعاتی که ایجاب میکند خودداری می نماید اما این امادگی رابرای ارایه برخی الگوها برای قوه قضاییه ،سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات وکلیه ارگانهای نظامی،امنیتی وضد جاسوسی وحتی سیاسی مهم پیشنهاد می دهد.

مواردی چون دسترسی به اسناد مهم امنیتی کشورهای متخاصم،و باشناخت شبکه نفوذ درداخل(مثل احضار روح کاووس سیدامامی).فیلم جوخه اعدام مثال خوبی است که درسطور قبل اشاره رفت.به تعبیرشهید اوینی غرب درسینماخود رالوداده لذاانچه کرده یاانجام می دهد رادرسینمابه تصویر میکشد که مابه عنوان اینده پژوهی میتوانیم ازان بهره ببریم.درایران افرادوجریانات سیاسی برای منافع خوداز علوم غریبه استفاده کرده اند.وجود افرادی چون عباس غفاری دربدنه دولت سازندگی واصلاحات وبعد ارتباطاش باجریان انحرافی ورابطه موثر ومهم جعفری تبار بابرخی که عکسهاو اسنادش فاش شد مبین این است.این نوشتار راباپرسشی به پایان می بریم.چرا وقتی جهان در گردونه پیچیدگی اطلاعاتی گرفتار شده و جمهوری اسلامی در منطقه ای ناارام باکشورهایی که بامدیریت جهان سلطه درصدد براندازی انند ازظرفیتهای موجود درنظام هستی درحوزه امنیتی بهره نبریم؟!

بیدار شو ای دیده که ایمن نتوان بود           زین سیل دمادم که دراین منزل خواب است......!!!

انتهای پیام/

ارسال نظر

  • شهامت
    0

    تشکر از استاد حسین پایین محلی

آخرین اخبار