بین المللی شویم یا غربی؟!

محمود سریع القلم، مشاور رئیس جمهور و استاد غرب گرای علوم سیاسی در نخستین گردهمایی تخصصی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که در تهران برگزار شد در سخنانی، بین المللی شدن را تنها راه پیشرفت عنوان کرد و گفت: «هر کشوری که در دنیا پیشرفت کرده، بین المللی شدن را مبنا قرار داده است. چرا که همه مسائل از جمله سلامت، بهداشت و حتی رانندگی اصول بین المللی دارد.»

سريع القلم

آقاي سريع القلم  تاکید کرد که ایران باید در ساالهای آینده جهت گیری خارجی خودش را تغییر دهد و در مدارهای غربی قرار گیرد!!معتقد است که سیاست ها باید در مدار غرب قرار گیرد و این نکته نیز حایز اهمیت است که غرب زدگانی همچون جناب مشاور، اصولا مفهومی جز غرب از جهان در ذهن نداشته و ندارند و از این رو بین المللی شدن را تنها مترادف با غربی شدن دانسته و ارزش های غرب را ارزش های جهانی می دانند. به نظر می رسد استفاده از الفاظ پوششی به جای بیان واضح و روشن منویات قلبی جریان غرب زده نزدیک به دولت سیاست جدیدی است که پس از اعتراضات فراوان به روند ترویج غرب گرایی توسط این جریان برگزیده شده است.

جریان غرب زده در کشورمان بیش از دویست سال است با تکرار جملاتی این چنینی، پیشرفت را تنها در هیبت غربی شدن دانسته و راه رشد جامعه ایرانی را تنها در همسانی با جامعه غرب می دانند؛ غافل از آنکه جامعه ایران، با تکیه بر فرهنگ هزاران ساله ملی و مذهبی خویش تاکنون و در همه برهه تاریخی دست رد به سینه این خود فراموشان فرهنگی و سیاسی زده است.

آقای سریع القلم باید بدانند که تلاش برای تئوریزه کردن غرب گرایی ونمایاندن آن به عنوان تنها راه پیشرفت کشور به سان دیگر تلاش های همپالگی های آقای مشاور، تلاشی عبس و ابتر خواهد بود.

ارسال نظر

آخرین اخبار