تصویر زیر مربوط می شود به دیوارنویسی در شمال حلب سوریه که نوشته است: اگر از کودکان سوری به جای خون، نفت میرفت، تمام دنیا فوری وارد عمل میشدند!

عکس / دیوار نوشته ی جالب در حلب سوریه

عکس / دیوار نوشته ی جالب در حلب سوریه

ارسال نظر

آخرین اخبار