450 کارگر بیکار شدند کارخانه تجهیزات فنی اصفهان ورشکست شد

کارخانه تجهیزات فنی اصفهان ورشکست شد

کارخانه تجهیزات فنی اصفهان ورشکست شد

450 کارگر بیکار شدند

ورشکستگی کارخانه اصفهان

ارسال نظر

آخرین اخبار