گویا امام حسین همانگونه که همه می گویند نه به یک قشر بلکه به جهانیان تعلق دارد واربعین آغاز این پیوند باتفکرات جهانی مهدوی است.

عاشورا،اربعین وظهور

به گزارش پایگاه خبری گلستان24، کارهای فکری وگرافیکی وهنری درفضای مجازی وشبکه های اجتماعی بیشتر شده وکثرت قابل توجهی را دراین زمینه شاهدیم.

گویا امام حسین همانگونه که همه می گویند نه به یک قشر بلکه به جهانیان تعلق دارد واربعین آغاز این پیوند باتفکرات جهانی مهدوی است.

بله!جهاد وانتظار دو رویه تفکرشیعی هستند که عاشورا بیانگر شمشیر وخون وجهاد واربعین تبلور انتظار وحرکت وگفتمان سازی است.

اگر از عاشورا عقب ماندیم مثل توابین میتوانیم اربعین رارقم بزنیم.درست مثل کسانیکه ازشب قدرعقب ماندند وروز عرفه جبران میکنند.

اربعین تمرین ظهور است.اربعین وحدت جهان وادیان ابراهیمی وازادگان است.اربعین قدرت نمایی تفکر حسینی است.اربعین جهانی است که جهانی شده.اربعین به تعبیر الکساندر دوگین تمرین پیاده روی ظهوراست.

اربعین ماهی است که درشب تاریخ پس از عاشورادر روز تاریخی راه رابه مانشان می دهد.

خوشابحال اربعینی ها!خوشابحال کسانیکه حال اربعین دارند.اربعین تکثیر تفکر حسینی و ولایی وشیعی به زبان فطرت درجهان است.اربعینی ها مارافراموش نکنید.

التماس دعا والسلام

 آقای حسین پائین محلی

 

 

 

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار