جشنواره عمار که در سال ۱۳۸۹ همزمان با اولین سالگرد حماسه نهم دیماه شکل گرفت، کوشید صدای حنجرههای سانسور شده و سیمای جمهور مردمانی باشد که در سپهر رسانه، ضریب درخوری پیدا نمیکنند.

فراخوان دوازدهمین جشنواره مردمی فیلم عمار

به گزارش گلستان ۲۴؛ طی یک دهه، اکرانکنندگان مردمی تلاش کردند پرده نمایش هنر مردمی را به دورافتادهترین روستاها و
حتی فراتر از مرزها، برسانند. اکنون دبیرخانه جشنواره، در کنار آحاد مردم و فعالان اجتماعی و فرهنگی و
سینماگران ایران که در اندیشه تعالی سینمای مردمی هستند، آغاز «دوازدهمین جشنواره مردمی فیلم عمار»
را در بخشهای ذیل اعلام میکند:

الف )قصه ما
فیلمسازان، مسئلههای مردم را در قالب «سوژهها و ماجراهای قابل تبدیل به فیلم» پیگیری میکنند.
دبیرخانه جشنواره، از عموم مردم دعوت میکند سوژههای خود را از طریق وبسایت جشنواره به سینماگران
پیشنهاد دهند و حتی بهطور خاص، سینماگران مورد علاقه خود را به ساخت فیلم از یک سوژه دعوت کنند.

ب) بخش رقابتی

قالبها:
داستانی (کوتاه، نیمهبلند، ویدئویی و سینمایی و سریال)
مستند
پویانمایی
نماهنگ
برنامه و آیتم تلویزیونی (ترکیبی، گزارش خبری، موشنگرافیک، کلیپ و تلویزیون اینترنتی و...)
فیلمنامه (طرح، سیناپس یا فیلم نامه کامل داستانی و سریال، طرح فیلم نامه مستند)

موضوعات:
همه آثاری که دارای رویکرد همسو با مبانی انقلاب اسلامی باشند در موضوعات اصلی و مورد نیاز جامعه میتوانند
در بخش رقابتی شرکت کنند، ولی موضوعات ذیل به عنوان اولویتهای محتوایی جشنواره، پیشنهاد میشوند.

رویای ایرانی
1. الگونگاری تجربههای موفق پژوهشکدهها و شرکتهای دانشبنیان
2. نقش رسانه ملی در پیشرفت
3. روایت پیشرفت هستهای ایران
4. معرفی نمونههای موفق مدیریت جهادی
5. الگوهای مطلوب و تمدنی پیشرفت در اجتماع، اقتصاد، سیاست و علم
نقد درون گفتمانی
۱. رویکرد حل مسئله در نقد ناکارآمدی دستگاهها
2. ظرفیتهای جامعه ایرانی برای عبور از چالشها
۳. چالشهای جریان نقد درون گفتمانی
4. نظارت مردمی بهترین روش مبارزه با فساد
5. شفافیت ابزاری برای تحقق نظارت مردمی
6. نقش تعارض منافع در ایجاد ناکارآمدی
7. نقش فعالان مردمی در مبارزه با فساد
۸. چالش انرژی و آب در کشور؛ ریشهها و راهکارها
۹. نقش سازمانهای فرهنگی (صداوسیما، سازمان تبلیغات و...) در بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی
حافظه ملی
۱. تاریخ فرهنگی-اجتماعی انقلاب اسلامی (آثار، چهرهها، مراکز، وقایع و جریانها)
2. جریانشناسی اشرافیت سیاسی و زیادهخواهی جریان غربگرا در سیاست، فرهنگ و اجتماع
۳. جنایات آمریکا در ایران، آمریکا و جهان
4. نقش استعمار و استکبار در پسرفت جوامع اسلامی
5. نقش فرهنگ عامه در تقابل تاریخی با استعمار
فتنه سال ۸۸
1. نقش فتنه ۸۸ در شکلدهی تحریمهای استکبار
2. سانسور و تحریف فتنه ۸۸ در رسانههای جهانی و داخلی
3. جریانشناسی حضور اشرافیت در فتنه ۸۸

نهضت جهانی مستضعفین
۱. انفعال دیپلماسی در حمایت از خیزشهای مستضعفین
2. نقش حاج قاسم سلیمانی در شکلگیری جنبشهای مقاومت در جهان اسلام
۳. رویشهای جدید در جبهه جهانی مستضعفین در غرب آسیا، آفریقا، اروپا، آمریکای لاتین، قفقاز و ...
4. تحولات فلسطین و الهامبخشی قدس در مبارزات امت اسلامی
5. روایت حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس
6. افغانستان؛ از جنایات آمریکا تا فرصتها و تهدیدهای پس از اشغال

جنگ اقتصادی
۱. عناصر و مراکز پیشرو در کماثرسازی و بیاثرسازی تحریمهای اقتصادی
2. الگوهای موفق بومی در عرصه اقتصاد
۳. فرصتهای منطقهای و جهانی در شرایط جنگ اقتصادی
4. نقش ناکارآمدی ساختاری در ضعف اقتصادی
5. نقش مردم در تحول وضعیت اقتصادی
6. روایت قهرمانان جنگ اقتصادی

ملت قهرمان
۱. روایت قهرمانان مردمی مبارزات انقلاب اسلامی و دفاع مقدس (جبهه و پشت جبهه)
2. قهرمانان زندگی خانوادگی، اجتماعی و سیاسی در جامعه امروز ایران
۳. روایت قهرمانان مبارزه با ویروس کرونا و یاریگران در حوادث سیل و زلزله
4. روایت قهرمانان و ورزشکاران در مبارزه با رژیم صهیونیستی

جنگ نرم
۱. ظرفیتشناسی و بررسی تجربههای موفق مساجد انقلابی در تاریخ معاصر ایران
2. حرکتهای آتشبه اختیار و خودجوش مردمی در حوزههای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و...
۳. مواجهه جریانات متحجر و مقدسنما با انقلاب اسلامی از شروع نهضت امام خمینی (ره) تاکنون
4. هویت زن انقلاب اسلامی و چالشهای جریان غربگرا با آن
5. تجربه زیسته و الگوی خانواده ایرانی اسلامی
6. حرکت های خودجوش بومی و حل مسائل اجتماعی

ج )نقد، مقاله و پژوهشهای سینمایی
این بخش دردوره جدید به جشنواره علوم انسانی عمار انتقال داده شده است و بصورت یک فراخوان تفصیلی در
هفتههای آتی فراخوان اختصاصی آن از طریق سایت جشنواره منتشر خواهد شد.

د )بخش «فیلمِ ما» (نهضت مردمی تولید محتوا)
در این بخش، عموم مردم (بهخصوص نوجوانان) میتوانند با هر نوع دوربین تصویربرداری یا تلفن همراه از سوژههای
محیط زندگی خود فیلم بسازند و در رقابت شرکت کنند. جهت تولید یک اثر بهتر، علاقهمندان میتوانند از جزوه
آموزشی آماده شده به این منظور (دریافت از اینجا ) کمک بگیرند.

ه )فراخوان اکران مردمی
تاکنون فیلمهای جشنواره عمار در محلهای مختلفی مثل سینما، مسجد، مدرسه، دانشگاه، فرهنگسرا، خانه
شهید، پارک، هیئت، پایگاه بسیج و... اکران شده است. همچنین در شرایط ویروس کرونا، امکان برگزاری
اکران جمعی مجازی برای مراکز و فعالان فرهنگی فراهم است. دبیرخانه جشنواره برای دوازدهمین دوره از
کسانی که علاقهمند به اکران فیلمهای جشنواره در محافل و مراکز مرتبط خود هستند دعوت میکند تا از
طریق تارنمای جشنواره، در بخش اکران مردمی ثبتنام کنند.

مقررات عمومی
۱ – برای شرکت در جشنواره، ثبت نام اثر در Fanoos.AmmarFilm.ir و ارسال اصل آثار به دبیرخانه
الزامی است.
2 – آثار ثبتنامی، نباید در دورههای پیشین جشنواره شرکت کرده باشند.
۳ – فیلمهای ارسالی به دبیرخانه باید دارای فرمت (264H. ، حداقل ابعاد ۱۹2۰*۱۰۸۰) باشند. (نحوه تهیه
خروجی مذکور در اینجا )
4 – اخذ تأییدیه از تهیهکننده جهت شرکت اثر در جشنواره بر عهده ثبتنامکننده است.
5 – دبیرخانه جشنواره با حساسیت نسبت به حفظ آثار، در اکران عمومی آنها در دیماه و بهمنماه ۱4۰۰ در
سراسر کشور مختار است. همچنین در صورت اعلام رضایت فیلمساز در فرم ثبتنام، دبیرخانه امکان اکران
مردمی آثار را در طول سال داراست.
7- قوانین اختصاصی هر بخش از جشنواره بصورت کامل، در صفحه اول فرم ثبتنام اثر قرار داده شده است.

زمانبندی
ثبتنام و تحویل اثر: از ۱۱ مهرماه تا 2۰ آبانماه ۱4۰۰
اکران مرکزی آثار بخش مسابقه در سینما فلسطین تهران به صورت حضوری (در صورت مهیا بودن شرایط با
توجه به همهگیری کرونا) و اکران برخط آثار منتخب در بسترهای اکران مجازی: دیماه ۱4۰۰
اکرانهای مردمی فیلمهای منتخب (در همة شهرها و روستاهای کشور بصورت مجازی یا حضوری:) از آذر
۱4۰۰ تا پاییز ۱4۰۱

راههای ارتباط با دبیرخانه
نشانی: تهران، خیابان ۱6 آذر، پلاک 6۰، (حسینیه هنر)، کد پستی: ۱4۱7۹7۳65۱، تلفن: ۰2۱427۹5۳۰۰
وبسایت و درگاه پرداخت اینترنتی: AmmarFilm.ir
شبکههای اجتماعی: AmmarFest@

 

ارسال نظر

آخرین اخبار