با بازیهای بومی ترکمنها آشنا شویم.

آشنایی با یک بازی مفرح گروهی ترکمنها

به گزارش گلستان 24، بازی یکی از ابزارهای بسیار موفق در انتقال فرهنگ و باورها و همچنین شکوفایی خلاقیت در کودکان و نوجوانان است.

روانشناسان معتقدند که کودکان از طریق بازی علاوه بر تفریح به نوعی هیجانات، شادی و غمهای خود را نیز بروز داده و تخلیه می کنند.

بازیهای بومی و محلی ترکمن یکی از یازیهای مفرحی است که برخی آن را بازی دختران می نامند در حالی که این بازی یک بازی عمومی بوده و حتی نوجوانان دبیرستانی نیز آن را انجام می دهند.

آی ترک ، گون ترک

آی ترک ، گون ترک، یک بازی گروهی که هر چه تعداد آن بیشتر باشد لذتش بیشتر است.البته معمولا بین 6 تا 10 نفر در هر گروه را می توان بهترین حالت ترتیب گروه برای بازی دانست.

آی ترک ، گون ترک

آی در ترکمنی به معنای ماه می باشد و معنای این جمله این می شود :ماه می خواهم ، خورشید می خواهم.

در اجرای بازی یک گروه شعر را خوانده و می گویند که ما یکی از نیروهای شما را که ماننند ماه و خورشید است می خواهیم.

گروه دوم نیز جواب می دهند که اگر می خواهید باید بتوانید آن را از ما بگیرید.

هر دو گروه در هنگام بازی دستهای خودشان را به هم گروه داده که این امر نشان دهنده وحدت داشتن گروه می باشد.

سپس یکی از اعضای گروهی که آی ترک ،گون ترک را خوانده با تمام سرعت به وسط دستهای گره زده شده گروه حمله کرده و سعی در باز کردن دستهای آنها می نماید.

در صورتی که دستی را توانست باز کند ، آن فردی که دستش باز شده به عنوان عضو گروه بازی کننده قرار می گیرد .

اگر فردی که حمله کرده نتواند دست گروه را باز کند ،به گروه روبرو ملحق شده و این باز نوبت گروه روبرو است که شعر را بخواند و برای گرفتن نیرو اقدام کند.

این بازی تا تمام شدن اعضای یکی از تیمها ادامه پیدا می کند./اترک

ارسال نظر

آخرین اخبار