2 دردانه دست بسته خاکی کربلای 4 در جوار مزار مطهر سه شهید گمنام آق قلا مورد استقبال قرار گرفتند.

استقبال از شهدای غواص کربلای 4 در آق قلا + تصاویر
به گزارش گلستان 24  2 دردانه دست بسته خاکی کربلای 4 در جوار مزار مطهر سه شهید گمنام آق قلا مورد استقبال قرار گرفتند.
 
 
 استقبال شهدای غواص آق قلا
 
 استقبال شهدای غواص آق قلا
 
 استقبال شهدای غواص آق قلا
 
 استقبال شهدای غواص آق قلا
 
 استقبال شهدای غواص آق قلا
 
 استقبال شهدای غواص آق قلا
 
 استقبال شهدای غواص آق قلا
 
 استقبال شهدای غواص آق قلا
 
 استقبال شهدای غواص آق قلا
 
 استقبال شهدای غواص آق قلا
 
 استقبال شهدای غواص آق قلا
 
 استقبال شهدای غواص آق قلا
 
 استقبال شهدای غواص آق قلا
 
 استقبال شهدای غواص آق قلا
 
 استقبال شهدای غواص آق قلا
 
 استقبال شهدای غواص آق قلا
 
 استقبال شهدای غواص آق قلا
 
 استقبال شهدای غواص آق قلا
 
 استقبال شهدای غواص آق قلا
 
 استقبال شهدای غواص آق قلا
 
 استقبال شهدای غواص آق قلا
 
 استقبال شهدای غواص آق قلا
 
 استقبال شهدای غواص آق قلا
 
 استقبال شهدای غواص آق قلا
 
 استقبال شهدای غواص آق قلا
 
 استقبال شهدای غواص آق قلا
 
 استقبال شهدای غواص آق قلا
 
 استقبال شهدای غواص آق قلا
 
 استقبال شهدای غواص آق قلا
 
 استقبال شهدای غواص آق قلا

ارسال نظر

آخرین اخبار