مدارس علیمه شهرستان گنبد کاووس سال تحصیلی خود را آغاز کردند.

آغاز سال تحصیلی مدارس علمیه گنبد کاووس

مدرسه علمیه منتظریه

ابراهیمی، مدیر حوزه علمیه منتظریه گنبد کاووس گفت: ما همه ساله طبق سنوات گذشته از بین نوجوان ها و جوان های مومن و متهد جذب نیرو می کنیم.که در یک دوره  کوتاه مدت که تقریبا چهل روز است؛ درس ها را به صورت مختصر و فشرده برگزار می کنیم. بعد از گذراندن این دوره به حوزه ورود پیدا می کنند و ادامه تحصیل می دهند. حدود نود نفر طلبه داریم که در حال تحصیل هستند.

ارسال نظر

آخرین اخبار