الفبای خودسازی-11

الفبای خودسازی که گردآوری شده از کتاب به خودآ، برگرفته شده از کتاب چهل حدیث امام خمینی(ره) به ترتیب حروف الفبای فارسی است از این پس در سایت گلستان 24 دنبال نمایید.

دربست تا بهشت!

به گزارش گلستان 24، الفبای خودسازی که گردآوری شده از کتاب به خودآ، برگرفته شده از کتاب چهل حدیث امام خمینی(ره) به ترتیب حروف الفبای فارسی  است از این پس در سایت گلستان 24 دنبال نمایید. به امید اینکه دنیا و آخرتی بهتر و شایسته تر داشته باشیم. پایان زندگی در این دنیا زمان مشخصی برای ما ندارد. پس چقدر خوب است که هر لحظه خود را برای رسیدنش آماده کنیم.

ص: صفات حق

ابوبصیر گوید: شنیدم امام صادق(ع) می فرمود:

پیوسته خداوند عزوجل پروردگار ما بود، در حالی که علم، ذاتش بود با آن که معلومی نبود و شنوایی ذات او بود، با آن که مسموعی نبود، و بینایی ذاتش بود، با آن که دیده شده ای نبود و قدرت ذاتش بود، با آن که مقدوری نبود. پس چون اشیاء را ایجاد کرد و معلوم واقع شد و شنوایی او بر مسموع و بینایی او بر دیده شد و قدرت او بر مقدور. ابوبصیر گوید عرض کردم: پس همیشه خداوند متحرک بوده؟ فرمود: خدا برتر از این است. حرکت، صفتی است که با ایجاد، حادث می شود. گفتم: پس خداوند همیشه متکلم بوده؟ فرمود: کلام، صفتی است حادث، نه ازلی. خداوند بود، و حال آن که متکلمی نبود.

الف: آفرینش آدم بر صورت خدا

محمد بن مسلم گوید: از امام باقر(ع) پرسیدم درباره آنچه روایت می کنند که «خداوند آدم را به صورت خود آفرید»، فرمود: آن صورتی است که تازه آفریده شده که خدا آن را برگزید و بر صورت های مختلف دیگر انتخاب کرد، پس آن را بر خودش نسبت داد، آن گونه که کعبه را و روح را به خود نسبت داده و فرمود: «خانه من»، دمیدم در آن از «روح خودم».

ارسال نظر

آخرین اخبار