آقایان شهردار؛ ساختمان های نا ایمن را به مردم معرفی کنید.

دیرین دیرین این قسمت : تکرار پلاسکو

آقایان شهردار؛ ساختمان های نا ایمن را به مردم معرفی کنید.

 دیرین دیرین دوشنبه تند این قسمت : تکرار پلاسکو

 

ارسال نظر

آخرین اخبار