آقای روحانی! دیگه آمدنت فایده نداره! ساختمان پلاسکو ۱۴ نفر مردن،چکار کردید تهران؟! اینجا ۴۰نفر مردن شماچکار کردید؟؟

سخنان تند یکی از معدنچیان یورت خطاب به روحانی‼

سخنان تند یکی از معدنچیان یورت خطاب به روحانی‼️

 

 

آقای روحانی!

دیگه آمدنت فایده نداره!

ساختمان پلاسکو ۱۴ نفر مردن،چکار کردید تهران؟!

اینجا ۴۰نفر مردن شماچکار کردید؟؟

 

 

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار