حضور مربی پاکستانی اسکواچ در استان به منظور استعداد یابی و ارتقای سطح فنی بازیکنان و مربیان گلستانی.

حضور مربی پاکستانی اسکواچ در استان گلستان

اسکواچ

تجری، رئیس هیئت اسکواچ استان گلستان گفت: توافقی صورت گرفت که مربی پاکستانی که از توانایی فنی خوبی برخوردار است در استان گلستان حضور داشته باشد و مقرر شد که با هماهنگی که با آموزش و پرورش استان داریم؛ برنامه ریزی مشخصی هم برای مربیان ورزش و هم برای دانش آموزان مدارس  کارگاه های آموزشی رایگانی داشته باشیم که انشاالله استعداد یابی که مد نظر ما است و همچنین برنامه مشخص هم برای رشد و ارتقای سطح فنی بازیکنان و مربیان استان به صورت روزانه و هفتگی اجرایی کنیم و توافق ما یک ساله است.

ارسال نظر

آخرین اخبار