تامین تجهیرات اجرای احکام  مربوط ساخت و سازها و مسدود کردن چاه های غیرمجاز

اتمام‌حجت دادستان مرکز استان با دستگاه های اجرایی:

تامین تجهیرات اجرای احکام مربوط ساخت و سازها و مسدود کردن چاه های غیرمجاز

دادستان مرکز استان به دستگاه های اجرایی یک ماه مهلت داد تا تجهیرات و امکانات‌مورد نیاز برای اجرای احکام مربوط به قلع و…

اخبار ویژه اجتماعی

آخرین اخبار