تقویت و ایجاد نیروگاه جدید برق ضرورت استان گلستان است

تقویت و ایجاد نیروگاه جدید برق ضرورت استان گلستان است

استاندار گلستان گفت: تقویت نیروگاه فعلی و ایجاد یک نیروگاه جدید برق از اولویت های اصلی استان گلستان است.

اخبار ویژه سیاسی

آخرین اخبار