گزارش تصویری /فعالیت گروه جهادی شهید حقانی

photo_2019-04-03_09-51-53

photo_2019-04-03_09-52-09

photo_2019-04-03_09-52-20

photo_2019-04-03_09-53-36

photo_2019-04-03_09-53-40

photo_2019-04-03_09-53-43

photo_2019-04-03_09-53-59

photo_2019-04-03_09-54-04

photo_2019-04-03_09-54-14

photo_2019-04-03_09-54-31

photo_2019-04-03_09-55-10

photo_2019-04-03_09-57-27

photo_2019-04-03_09-57-33

photo_2019-04-03_09-57-44

photo_2019-04-03_09-57-51

photo_2019-04-03_09-57-58

photo_2019-04-03_09-58-06

photo_2019-04-03_09-58-14

photo_2019-04-03_09-58-34

photo_2019-04-03_09-58-38

photo_2019-04-03_09-58-42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار