نوشته روی لباس پرستار اورژانس بیمارستان پیمانیه جهرم: روزهای خوب خواهند آمد...لطفا درخانه بمانید...

نوشته روی لبا‌س پرستار اورژانس + عکس

ارسال نظر

آخرین اخبار