آزمایش موشکی وزارت دفاع علت سقوط شی ناشناس در گرگان بود

آزمایش موشکی وزارت دفاع علت سقوط شی ناشناس در گرگان بود

بر اس اس شنیده هاحادثهٔ گرگان در فرایند آزمایش موشک وزارت دفاع رخ داده است

اخبار ویژه فیلم

آخرین اخبار