هادی غفاری از فعالین فتنه ۸۸ و حامیان میرحسین موسوی: به آقای مهدوی کنی گفتم "خفه شو، مرتیکه!! در سال ۸۸ هم از منزل ایشون اسلحه و مهمات پیدا کرده بودند!!!

توهین شخص فعال فتنه 88 به آیت الله مهدوی کنی

هادی غفاری از فعالین فتنه ۸۸ و حامیان میرحسین موسوی: به آقای مهدوی کنی گفتم "خفه شو، مرتیکه!!
در سال ۸۸ هم از منزل ایشون اسلحه و مهمات پیدا کرده بودند!!!

توهین فعال فتنه به آیت الله مهدوی کنی

 

دانلود 

منبع : روشنگری

ارسال نظر

آخرین اخبار