فیلم/

حق شناس، کارشناس مسائل مذهبی در حوزه فرقه ضاله بهائیت، افرادی را که به بهائیت دعوت شده بودند را ارشاد می کرد.

ارشاد افرادی که به بهائیت دعوت شدند

به گزارش گلستان ۲۴؛ حق شناس، کارشناس مسائل مذهبی در حوزه فرقه ضاله بهائیت، افرادی را که به بهائیت دعوت شده بودند را ارشاد می کرد.

ارسال نظر

آخرین اخبار