استوری؛

اسیر شدی مبادا بیتابی کنی، به دخت پیامبر زینب کبرا بیندیش تا آرام شوی. داغ تو در مقابل داغ زینب خیلی حقیر است.

اسیر شدی مبادا بیتابی کنی!

ارسال نظر

آخرین اخبار