دمای :

  • اداره کل هواشناسی استان گلستان، دمای امروز پنجشنبه بیست و پنجم مهر ماه استان گلستان را به شرح ذیل پیش بینی کرده است.

  • اداره کل هواشناسی استان گلستان، دمای امروز چهارشنبه بیست و چهار مهر ماه استان گلستان را به شرح ذیل پیش بینی کرده است.

  • اداره کل هواشناسی استان گلستان، دمای امروز پنجشنبه چهارم مهر ماه استان گلستان را به شرح ذیل پیش بینی کرده است.

  • کارشناس هواشناسی گلستان از پایداری نسبی هوای استان تا آخر هفته خبر داد.

  • اداره کل هواشناسی استان گلستان، دمای امروز سه شنبه بیست و ششم شهریور ماه استان گلستان را به شرح ذیل پیش بینی کرده است.

  • اداره کل هواشناسی استان گلستان، دمای امروز دوشنبه بیست و پنجم شهریور ماه استان گلستان را به شرح ذیل پیش بینی کرده است.

  • اداره کل هواشناسی استان گلستان، دمای امروز چهارشنبه بیستم شهریور ماه استان گلستان را به شرح ذیل پیش بینی کرده است.

  • اداره کل هواشناسی استان گلستان، دمای امروز شنبه شانزدهم شهریور ماه استان گلستان را به شرح ذیل پیش بینی کرده است.

  • اداره کل هواشناسی استان گلستان، دمای امروز یکشنبه دهم شهریور ماه استان گلستان را به شرح ذیل پیش بینی کرده است.

  • اداره کل هواشناسی استان گلستان، دمای امروز پنجشنبه هفتم شهریور ماه استان گلستان را به شرح ذیل پیش بینی کرده است.