عضو شورای شهر گرگان:

عضو شورای شهر گرگان گفت: نامزدهای شهرداری بر اساس شاخص ها مشخص نشده اند و بیشتر بر اساس نظریه های فردی انتخاب شده اند.

بام اهداف شورا مشخص نیست/ نامزدها بر اساس شاخص انتخاب نشده اند

به گزارش خبرنگار گلستان 24، حجت مقسم امروز در جلسه علنی انتخاب شهردار گرگان اظهار کرد: نامزدهای انتخاب شده بر اساس نظر های شخصی اعضای شورا بوده است و در انتخاب آنها و اساسا شهردار بر اساس شاخص ها انتخاب نشده اند.

وی افزود: شورای شهر هنوز بام اهداف 4 ساله خود را برای توسعه شهر گرگان مشخص نکرده است ،  چطور می توانیم برای انتخاب شهردار و توسعه شهر گرگان به این سرعت تصمیم بگیریم.

مقسم گفت: شهردار گرگان  نخستین مدیری است که در دولت جدید ریاست جمهوری پشن میز مدیریت مینشیند و این مساله باید برای ما و برای شورا بسیار مهم باشد.

وی ادامه داد: تا زمینی که خودمان هنوز در شورا اهداف بلند مدت خود را مشخص نکرده ایم چطور می تواینم به این سرعت و راحتی شهردار را انتخاب کنیم.

مقسم افزود: چنانچه 10 روز دیگر دیرتر و با بررسی بیشتری شهردار را انتخاب کنیم بهتر است از این است که اصرار داشته باشیم در عرض یکماه شهردار را انتخاب کنیم.

این عضو شورا اظهار کرد: مدیریت شهری بسیار مهم است و در توسعه شهری نقش بسیار مهمی دارد و باید بر اسا شاخص ها شهرا دار انتخاب شود.

ارسال نظر

آخرین اخبار