معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری گلستان:

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری گلستان گفت: نقل و انتقال مدیران و کارکنان از استان ها و دستگاه های دیگر به استانداری گلستان، انتقال یا مأموریت کارکنان استانداری به سایر دستگاه ها با نظر کمیته سرمایه انسانی و فرهنگ سازمانی صورت می پذیرد.

 نقل و انتقال مدیران و کارکنان با نظر کمیته سرمایه انسانی و فرهنگ سازمانی صورت می پذیرد

به گزارش گلستان ۲۴، حاجی گلدی کر در پنجمین جلسه کمیته سرمایه انسانی و فرهنگ سازمانی در سال ۱۴۰۰ با اشاره به تورم نیروی انسانی در استانداری، تهیه برنامه ساماندهی و طراحی و راهبری استقرار نظام برنامه ریزی نیروی انسانی را از وظایف ذاتی این کمیته دانست و بر تشکیل منظم جلسات این کمیته و سایر کمیته های مرتبط با رویکرد تحقق اهداف توسعه ای تأکید کرد./ مهدی مقسمی

 

ارسال نظر

آخرین اخبار