دبیر کارگروه همبستگی اجتماعی و هویت ملی وزارت عتف:

دبیر کارگروه همبستگی اجتماعی و هویت ملی وزارت عتف، گفت: دومین جشنواره ملی رسانه ای تخصصی تقریب با عنوان «ما تمدن سازیم» برگزار می شود.

دومین جشنواره ملی رسانه ای تقریب با عنوان «ما تمدن سازیم» برگزار می شود

به گزارش گلستان 24، «حسن بیارجمندی» در نخستین جلسه ستاد راهبردی رویداد ملی اجتماعی و فرهنگی«ما تمدن سازیم» و دومین جشنواره رسانه ای تخصصی تقریب با عنوان «وحدت، همبستگی اجتماعی و هویت ایرانی -اسلامی» که به ریاست استاندار گلستان و با حضور رؤسای کارگروه ها و دبیران برگزار شد، اظهار کرد: در زنجیره تمدن سازی نوین اسلامی؛ آنچه در دومین مرحله خودسازی و جامعه پردازی آنهم در جامعه متنوع و متکثر کنونی ما - که ویژگی بارز آن تنوع اقوام و مذاهب رسمی است- مورد نیاز می باشد؛ تقریب، وحدت اسلامی و همبستگی اجتماعی است.

به گفته وی؛ قطعا نقش رسانه در فضای کنشگری ۵ بعدی با توجه به تجربه دومین اجلاس بین المللی منطقه ای وحدت اسلامی  کاملاً ملموس است و این طراحی رویداد و برنامه ها و حرکت ترکیبی و شناختی آن در عصر مفهومی و در فضای کنشگری ۵ بعدی دست برتر ما را نشان خواهد داد.

دستیار استاندار گلستان در امور اقوام و مذاهب، طراحی رویداد ملی «ما تمدن سازیم» را مبتنی بر این الگو با تأکید بر همبستگی اجتماعی و هویت ایرانی – اسلامی دانست و گفت: طرح رویداد ملی «ما تمدن سازیم» و دومین جشنواره رسانه ای تخصصی تقریب مذاهب با عنوان «وحدت اسلامی، همبستگی اجتماعی و هویت ایرانی - اسلامی» با همین رویکرد مطرح و تصویب شد.

 وی افزود: ساختار اصلی رویداد ملی و کارگروه های دهگانه آن بر اساس چارت ابلاغی است که متولی برگزاری رویدادهای تخصصی در چارچوب موضوعات اعلامی و در قالب های یاد شده با تأکید بر همبستگی اجتماعی و هویت ایرانی – اسلامی است.

به گفته وی؛ بخش جشنواره به اقتضای فضای حکمرانی فیزیکی و مجازی، تولیدات محتوی این کارگروه ها را که در فضای رسانه اختصاصی خود نشر داده اند؛ به صورت هم جهت به یک جریان ترکیبی و گفتمان شناختی مبدل می کند؛ به عبارتی این نهرهای جریان ساز با ترکیب هم تبدیل به یک رود خروشان و جریان غالب می شوند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار