خدایا بر من نظر کن، نظر به کسی که صدایش کردى و تو را اجابت کرد، و به یاری ات به کارش گماشتى و او از تو اطاعت کرد.

پوستر /خدایا به من نظر کن

 

 

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار