صهیونیسم جهانی نیز برای تسلط برعالم ورژیم تمامیت خواه نیز استراتژی خود رادارد.

جمهوری اسلامی ،میدان ودیپلماسی :از نرمش قهرمانانه تا ضربه آهنین

همه می دانیم که ادیان ابراهیمی به زمان موعود قائل اند ودراین بین شیعه با تشکیل حکومت اسلامی در صدد تحقق دکترینال شیعه مبنی بر زمینه سازی ظهور منجی آخرالزمان حضرت بقیه ا...هست

صهیونیسم جهانی نیز برای تسلط برعالم ورژیم تمامیت خواه نیز استراتژی خود رادارد.

در جنگ تمدنی بین ما وغرب به عنوان دوجبهه حق وباطل شاهد صف آرایی هستیم.دراین سو جبهه مقاومت اسلامی با تعامل باازادگان عالم و

همراهی چین وروسیه یک جبهه جهانی تشکیل داده.

در سوی دیگر صهیونیسم جهانی باتشکیل جبهه عبری،غربی وعربی(برخی کشورهای مرتجع عربی)درصدد تداوم نظم غربی هستند

دراین بین غرب در عرصه بین الملل و رژیم صهیونیستی درمنطقه دست به برخی اقدامات ماجراجویانه می‌زنند تا جمهوری اسلامی یاتسلیم شود(واپس گرایی ایدئولوژیک)ودر اصطلاح دچار استحاله گردد،یادست از آرمان‌های مقدس در سیاست خارجی و منطقه ای بردارد ومشغول داخل باشد(دراصطلاح فریز شود)

پیشتر درنوشتارهای متعدد در باب سیاست خارجی و عرصه میدان ونسبت این دو و سیاست‌های آخرالزمانی جمهوری اسلامی در منطقه ودر عرصه روابط بین الملل و نحوه مواجه باتهدیدها اشاراتی داشتیم که از تکرار آنها امتناع میکنیم.اما در یکماه اخیر سرعت وتعداد اتفاقات به گونه ای بوده که شائبه جنگ مستقیم و یا عقب نشینی جمهوری اسلامی طرح گردیده که چند سطری جهت تنویر افکار عمومی به دوستان تقدیم میشود.

شهادت پاسدار رشید اسلام شهید خدایی در خیابان‌های تهران،توقیف کشتی نفتی ایران توسط یونان،تلاش جهت هک سامانه شهرداری تهران،

ارائه قطعنامه برعلیه ایران در شورای حکام آژانس توسط المان،بریتانیا،فرانسه وآمریکا وهمراهی برخی کشورهای اروپایی ممکن است این شائبه راانجام کند که ایران تسلیم می‌شود ویاوادار به عقب نشینی می‌گردد درحالیکه سیاست‌های جمهوری اسلامی در منطقه ودرعرصه بین الملل ریشه در باورهای آخرالزمانی دارد ومنشا دینی دارد،درثانی این رویکردها باتدبیر اتخاذ شده ودارای پشتوانه عقیدتی ،فکری ومردمی است.

لذا جمهوری اسلامی در راستای اقداماتی که توسط دشمنان،نفوذیها،دولت‌های متخاصم برعلیه منافع ملی وایدئولوژکیش می‌شود بی‌تفاوت نخواهد بود.اما از سویی شرایط تاریخی اقتضاعاتی داردو ازآنجا که جمهوری اسلامی در دکترینال سیاست خارجی خود به زمان موعود برای ضربه نهایی قائل است دارای صبر استراتژیک است وپاسخهای درخور درحوزه های مختلف نرم،نیمه سخت،سخت در عرصه های گوناگون برای جبهه باطل دارد.

به عبارتی جمهوری اسلامی با نگرش واقعگرایانه/ایده آلیستی دستان پری برای مقابله با تنش‌ها وبحرانها دارد به نحوی که می‌تواند بحران راتبدیل به فرصت کند وازسویی در حالت پدافندی هزینه زیادی برای جبهه استکبار در عرصه جهانی و رژیم صهیونیستی در داخل ایجاد کند.

طبیعتا به دلایل امنیتی وشرایط حقوقی ورسانه ای نظام بین الملل ذکر برخی موارد به آینده موکول می‌شود اماانچه گفتنی است این است که توقیف دوکشتی نفتی متعلق به یونان (و تذکر این نکته که یونان ۱۷کشتی دیگر هم درخلیج فارس داردو جمهوری اسلامی پیشتر کشتی انگلیسی رانیز توقیف کرده بود)،هک سامانه بورس رژیم صهیونیستی،به درک واصل شدن فرمانده جوخه ترور این رژیم تمامیت خواه توسط نیروهای نیابتی وشبکه مقاومت،از کار انداختن تعدادی از دوربین های آژانس ورایزنی جهت خروج ایران از ان پی تی،همراهی چین وروسیه در حوزه های مختلف اقتصادی،نظامی وامنیتی و...،همراهی جبهه مقاومت و آمادگی نیروهای نیابتی و...تنها چند اقدامی است که امکان طرح رسانه ای آن در این مقطع وجود دارد.

و به آن اشاره می‌شود وذکر برخی موارد به برهه های زمانی دیگری موکول می‌شود وتنهابه این نکته بسنده می‌گردد که این آتش سوزیهای گسترده ومتعدد در رژیم صهیونیستی راهم باید در مشیت الهی تعریف کرد چنانکه امام راحل درباب حادثه طبس فرمودند آن ریگها ماموران الهی بودند.

راقم این سطور معتقد است برای عدم آگاهی دشمنان و غافلگیری آنان باید از ذکر برخی مقولات خودداری کرد تا فرصت طرح تاریخ آن میسر شود لذا قصد تطویل این نوشتار راندارد

وتنهابه این نکته پایانی بسنده می‌کند که ماتهدیدات دشمنان را که درهر سطحی باشد تبدیل به فرصت میکنیم ودر سطحی بالاتر برای آنان هزینه ایجاد میکنیم وبه تعبیر مقام معظم رهبری"دوران بزن در رو گذشته است.اگر بزنید میخورید"!

 

ارسال نظر

آخرین اخبار