آتش به اختیار تشکلهای دانشجویی همان جنگ نامتقارن فرهنگی در دانشگاههاست

با دشمنی های عمدی کاری ندارم اما به آنها که سهوا فرمان آتش به اختیار فرمانده به افسران جوان جنگ نرم را جانبداری رهبرانقلاب از جریان سیاسی منتقد دولت و دستاویز حمله آنها به دولت دانسته و تبلیغ میکنند، توصیه میکنم فراز دیگری از بیانات همان سخنرانی را نیز مرور کنند.

محدودیت اصلی "آتش به اختیار" کدام است؟ پاسخ اتهام ضد دولت بودن این فرمان چیست؟
مالک شریعتی:  هر سخنی را باید در فضای بیان و با توجه به مقدمات و مخاطبین آن سخن تحلیل کرد. برای بنده که دیروز پس از چند سال توفیق مجدد داشتم در دیدار دانشجویی ایشان حاضر باشم، برخی برداشت‌ها چه در موافقین و چه در مخالفین با اصل بیان رهبری باعث تعجب شد.

به گزارش گلستان 24، رهبرانقلاب در بحث وظایف تشکلهای دانشجویی دلداده به انقلاب ـ که قاعدتا همگی با مجوز از مراجع ذیربط در دانشگاهها فعالند ـ به ناکارآمدی و اختلال فهم در برخی مدیران ارشد کشور که وظیفه دارند برای تقویت  فعالیتهای فرهنگی تشکلها برنامه ریزی و از آنها پشتیبانی کنند اشاره کردند و حتی با زبان جوانانه امروزی، آنها را  تعطیل خواندند.

 ایشان بر همین اساس به تشکلهای دانشجویی توصیه کردند برای فعال شدن و تاثیرگذاری، معطل آن مسوولین نمانند و با فهم درست از کار صحیح در دانشگاهها به صورت آتش به اختیار عمل کنند و حتی تاکید کردند که این معنایش عدم نظم نیست؛ از  فرمانده واحد و  هدف مشخص نباید غفلت شود.

به عبارت دیگر این سخن ایشان را باید  تاکتیک مقطعی از جنس  جنگ نامتقارن فرهنگی برای فعالیت آن دسته از تشکلهای دانشجویی دانست که گمان می کنند در آن بالاها در میان مسوولان وزارت علوم، بهداشت و ارشاد خبری هست و برنامه ای برای پیشبرد اهداف فرهنگی انقلاب در دانشگاهها در دستور کار دارند؛ به امید آنکه با فعال شدن تشکلهای دانشجویی بتوان برای تغییر جدی همان بالایی ها در آینده گامهای اساسی برداشت.

*محدودیت اصلی "آتش به اختیار" کدام است؟ پاسخ اتهام ضد دولت بودن این فرمان چیست؟

با دشمنی های عمدی کاری ندارم اما به آنها که سهوا فرمان  آتش به اختیار فرمانده به افسران جوان  جنگ نرم را جانبداری رهبرانقلاب از جریان سیاسی منتقد دولت و دستاویز حمله آنها به دولت دانسته و تبلیغ میکنند، توصیه میکنم فراز دیگری از بیانات همان سخنرانی را نیز مرور کنند.

 رهبرانقلاب: "... نوع برخورد با مشکلات  درون نظام، باید علاج‌جویانه و  طبیبانه باشد. طبیب، گاهی اوقات به مریض خودش هم ممکن است  تشر بزند، یک حرف تلخی هم بزند، امّا مقصودش معالجه‌ی او است. در مقابله‌ی با  دشمن، نوع برخورد باید قاطع و صریح و طبق برخورد خود او -که خصمانه است خصمانه باشد؛ امّا در داخل و با نظام، نه؛ دلسوزانه، علاج‌جویانه و مانند اینها. البتّه شما در برخورد با  دشمن خارجی در حرف زدن و در موضع گرفتن و مانند اینها  آزادید."

 از مجموعه بیانات رهبرانقلاب در دیدار اخیر با دانشجویان برمی آید که جنبه های  ایجابی آتش به اختیار ناظر به  فعال سازی و زدودن ناامیدی از چهره برخی هسته ها و  تشکلهای دانشجویی، مستقل از تعطیلی و ناکارآمدی مسوولان ذیربط است؛ اما در جنبه  سلبی فقط در مقابل دشمن خارجی جواز مواجهه آزاد و صددرصدی صادر شده و باید همچنان با مجموعه های خودی و درون نظام، برخورد طبیبانه صورت بگیرد که قطعا دولت با همه انتقادات به آن یکی از مهمترین ارکان درون نظام است.
 

ارسال نظر

آخرین اخبار