ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن گفت: ﺧﻄﺮ ﺗﺐ ﺑﺮﻓﮑﯽ در ﮐﻤﯿﻦ ﺣﯿﺎت وﺣﺶ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺟﻬﺎن ﻧﻤﺎ است و دام‌های این منطقه را تهدید می‌کند.

ﺧﻄﺮ ﺗﺐ ﺑﺮﻓﮑﯽ در ﮐﻤﯿﻦ ﺣﯿﺎت وﺣﺶ ﺟﻬﺎن ﻧﻤﺎ
به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از باشگاه خبرنگاران، محمدرضا کنعانی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گفت: ﺑه دﻧﺒﺎل ﻣﺸﺎﻫﺪه داﻣ ﻬﺎی ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی آﻟﻮده و مبتلا به تب ﺑﺮﻓﮑﯽ در داﻣﺪارﯾﻬﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺠﺎور و ﭘﺮاﮐﻨﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺟﻬﺎن ﻧﻤﺎ، گروهی از داﻣﭙﺰﺷﮑﺎن و ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎﻧﺎن اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺶ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ داﻣﻬﺎ و آﺑﺸﺨﻮرﻫﺎ اﻗﺪام کردند.

ﮐﻨﻌﺎﻧﯽ اﻓﺰود: ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺐ ﺑﺮﻓﮑﯽ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﯿﻤﺎری وﯾﺮوﺳﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎک و ﺑﺸﺪت ﻣﺴﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ دﻫﺎن و ﭘﺎی داﻣﻬﺎ را درﮔﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﺐ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺷﯿﻮع آن در داﻣﻬﺎی اﻫﻠﯽ ﺧﻄﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از زوج ﺳﻤﺎن و ﻧﺸﺨﻮار ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن وﺣﺸﯽ وﺟﻮد دارد.

ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﮔﻔﺖ: بیماری از راه ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺗﺮﺷﺤﺎت دام ﺑﯿﻤﺎر، از قبیل اﺑﺰار و وﺳﺎﯾﻞ ﮐﺎر، ﺧﻮدروﻫﺎی ﺣﻤﻞ دام و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده از آﺑﺸﺨﻮر ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﺣﯿﺎت وﺣﺶ و ﻋﻠﻮﻓﻪ‌های آلوده اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.

ﮐﻨﻌﺎﻧﯽ اﻓﺰود: در راﺳﺘﺎی ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺐ ﺑﺮﻓﮑﯽ، ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ آﺑﺸﺨﻮرﻫﺎ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ورود و ﺗﺮدد داﻣﻬﺎی آﻟﻮده ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺟﻬﺎن ﻧﻤﺎ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﮑﺎر و ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﻣﻤﻨﻮع ﭼﻠﭽﻠﯽ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر اداره ﮐﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻗﺮار دارد.

ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﮔﻠﺴﺘﺎن گفت:ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت اﯾﻦ اداره ﮐﻞ اﻋﺰام ﺗﯿﻢ ﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎﻧﺎن ﻫﻤﺮاه با ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ اﺳﺘﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺟﻬﺎن ﻧﻤﺎ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﮑﺎر و ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﻣﻤﻨﻮع ﭼﻠﭽﻠﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ داﻣﻬﺎی آﻟﻮده و واﮐﺴﯿﺎﻧﺴﯿﻮن آﻧﻬﺎ و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﺮدن آﺑﺸﺨﻮرﻫﺎ اﻗﺪام کنند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار