یک بانک استان گلستان به پرداخت چندمیلیارد ریالی درحق شاکی خصوصی ویک میلیارد ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شد.

محکومیت میلیاردی یکی از بانک‌های گلستان

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از گلستان ما؛ حسین نجف زاده  اظهار کرد: در پی شکایت شاکی خصوصی ازیکی از بانکهای استان به اتهام گرانفروشی ارز در سازمان صنعت،معدن وتجارت پرونده ای تشکیل و درشعبه سوم بدوی تخصصی تعزیرات حکومتی گرگان مورد رسیدگی قرار گرفت ورای محکومیت بانک موصوف از سوی مرجع مذکور صادر گردید..

نجف زاده  ادامه داد: پس از ابلاغ رای شعبه سوم ، بانک مذکور تقاضای تجدیدنظرخواهی کرد وپرونده درشعبه اول تجدید نظراستان موردرسیدگی قرار گرفت وبانک را براساس بند د ماده 2 قانون تعزیرات حکومتی به پرداخت مبلغ سیصد وشانزده میلیارد وششصدوچهل ودو میلیون  ریال در حق شاکی خصوصی وهمچنین به پرداخت مبلغ  یک میلیارد ریال در حق صندوق دولت محکوم کرد.
 
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان گلستان درخاتمه ازهمه شهروندان استان خواست: درصورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی وصنفی،بهداشتی،قاچاق کالا وارز ، و... موضوع را به صورت حضوری ویا از طریق تلفن 135 به اداره کل تعزیرات حکومتی استان ونیز سامانه اینترنتی135به سازمان تعزیرات حکومتی ویا از طریق تلفن124به سازمان صنعت،معدن وتجارت استان گزارش کنند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار