مبنای محاسبه حق بیمه و میزان آن در سال ۱۴۰۰ بر اساس فرمول آن تشریح شد.

نحوه محاسبه حق بیمه تامین اجتماعی سال ۱۴۰۰

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از ایلنا، مبلغ حق بیمه ۳۰ درصد از دستمزد واقعی بیمه شده است که ۲۳درصد آن سهم کارفرما و ۷ درصد سهم بیمه شده است. مسئول پرداخت حق بیمه کارفرماست که در صورت‌عدم پرداخت بموقع مشمول جریمه خواهد بود. 

حق بیمه را می‌توان به چهار دسته عمده تقسیم کرد: 

- حق بیمه‌ای که براساس دستمزد و حقوق پرداختی توسط کارفرما، محاسبه وتعیین شده و به صورت لیست پرداخت حق بیمه به شعب سازمان ارائه می‌گردد. 

- حق بیمه‌ای که بصورت مقطوع و براساس ماده (۳۵) توسط سازمان تامین اجتماعی برای برخی از مشاغل تعیین می‌شود. 

- حق بیمه‌ای که برای بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد و اختیاری (خویش فرما) تعیین می‌شود که بر اساس دستمزد و حقوق اعلامی متقاضی و قرارداد فی‌مابین تعیین می‌شود. در این حالت میزان دستمزد اعلامی می‌بایست مابین حداقل و حداکثر دستمزد سال مورد نظر باشد. 

 
 

- تعیین حق بیمه به صورت ضریب برای قراردادهای پیمانکاری که توسط سازمان تامین اجتماعی تعیین می‌شود.

به صورت کلی حق بیمه بر اساس این فرمول محاسبه می‌شود: 

 ((تعداد روزهای کارکرد x پایه حقوق روزانه) + حق مسکن + بن کارگری) x سی درصد

در سال 1400 بر اساصس پایه حقوق روزانه و میزان حق مسکن و بن کارگری میزان حق بیمه به این شرح است: 

♦️ برای ماه ۳۱ روزه

مبلغ کل حق بیمه:  ۱۱,۳۸۲,۰۳۵

 سهم کارفرما: ۸,۷۲۶,۲۲۶

 
 

سهم کارگر: ۲,۶۵۵,۸۰۸

♦️ برای ماه ۳۰ روزه:

 مبلغ کل بیمه: ۱۱,۱۱۶,۴۸۵

سهم کارفرما: ۸,۵۲۲,۶۳۹

 
 

 سهم کارگر: ۲,۵۹۳,۸۴۷

تمامی مبالغ به ریال است.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار