وزن گوشت قرمز تولید شده انواع دام‌های ذبح‌شده در کشتارگاه‌های رسمی کشور در ماه اردیبهشت ١٣٩٩ جمعاً ٣٠.۹ هزار تن گزارش شده است.

تولید گوشت قرمز به ۳۰.۹ هزار تن رسید

به گزارش گلستان ۲۴؛ گزیده نتایج ماه اردیبهشت آمارگیری کشتار دام کشتارگاه‌های رسمی کشور از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

بر اساس نتایج این طرح، وزن گوشت قرمز تولید شده انواع دام‌های ذبح‌شده در کشتارگاه‌های رسمی کشور در ماه اردیبهشت ١٣٩٩ جمعاً ٣٠.۹ هزار تن گزارش شده، که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام بوده است.

بر اساس نتایج این آمارگیری، گوشت گاو و گوساله با ١٧.٢ هزار تن، ٥٥.٧ درصد از کل وزن گوشت قرمز تولید شده را به خود اختصاص داده است. گوشت گوسفند و بره با ١١ هزار تن، بز و بزغاله با ٢.١ هزار تن و سایر انواع دام با ٥٥٢.٢ تن، به‌ترتیب ٣٥.٧ درصد، ٦.٨ درصد و ١.٨ درصد از کل وزن گوشت قرمز تولید شده را به خود اختصاص داده‌اند.

مقدار تولید گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور در اردیبهشت ١٣٩٩ نسبت به فروردین ۱۳۹۹ در حدود ۴۱ درصد افزایش داشته است.

همچنین مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های رسمی کشور در اردیبهشت ١٣٩٩ با ماه مشابه ١٣٩٨، نشان‌دهنده افزایش ٢٣ درصدی مقدار تولید گوشت قرمز است. تغییرات مقدار تولید گوشت نسبت به ماه مشابه سال قبل برای گوسفند و بره ١٧ درصد افزایش، برای بز و بزغاله ١٧ درصد افزایش، برای گاو و گوساله ٢٩ درصد افزایش، برای گاومیش و بچه‌گاومیش ٢٢ درصد افزایش و برای شتر و بچه‌شتر ١٥ درصد کاهش داشته است.

 
منبع: مهر

 

ارسال نظر

آخرین اخبار