سرپرست مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای گلستان گفت: تراز آب زیرزمینی شهریور ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه درازمدت در آبخوان عمیق استان بیش از دو متر و 70 سانتیمتر، کاهش یافته است.

کاهش 2 متر و 70 سانتیمتری تراز آب زیرزمینی شهریور ماه در گلستان

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای گلستان، حسن فرازجو اظهار کرد: هر چند در پایان شهریور ماه سال جاری، حجم ذخیره آبخوان کم‌عمق استان نسبت به میانگین این ماه در دوره آماری موجود، حدود 13 میلیون متر مکعب افزایش یافته است اما ذخیره آبخوان عمیق استان نسبت به متوسط این ماه در دوره آماری موجود، حدود 31 میلیون متر مکعب کاهش نشان می‌دهد.

وی تصریح کرد: تراز آب زیرزمینی شهریور ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه درازمدت در آبخوان عمیق استان بیش از دو متر و 70 سانتیمتر، کاهش یافته است.

* لزوم مدیریت مصرف در ماه‌های آتی

 سرپرست مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای گلستان گفت: شواهد نشان می دهد که در سال های اخیر به علت تغییرات اقلیمی، برداشت منابع آب زیرزمینی، تغییر رابطه بارش رواناب و تداوم اثر خشکسالی سال‌های گذشته، حتی وقوع بارش‌های نرمال و بیش از نرمال به معنی تکمیل ظرفیت سفره‌های آب زیرزمینی نیست، لذا با توجه به محدودیت منابع آب، مدیریت صحیح مصرف در ماه‌های آتی، بسیار مهم و ضروری است.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار