مدیرکل تعزیرات گلستان خبرداد؛

مدیرکل تعزیرات حکومتی گلستان گفت: متصدی بنگاه معاملات ملکی شهرستان علی آبادکتول در تعزیرات حکومتی به پرداخت جزای نقدی در حق دولت و شاکی خصوصی محکوم شد.

محکومیت بنگاه معاملات ملکی علی آباد در حق دولت و شاکی خصوصی

به گزارش گلستان 24، تقی حسام اظهارکرد: حسب شکایت شاکی خصوصی و گزارش بازرسی و نظارت اصناف علی آبادکتول علیه متصدی بنگاه معاملات ملکی، مبنی بر اخذ حق کمیسیون اضافی به تعزیرات حکومتی علی آباد ارسال و در دستور کار رسیدگی شعبه بدوی قرار گرفت.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گلستان افزود: شعبه پس از احضار متهم و رسیدگی‌های قانونی لازم، بر اساس شواهد و قرائن موجود و استعلام از دستگاه‌های ذیربط، تخلف گران فروشی در تنظیم مبایع نامه (اخذ حق کمیسیون اضافی) را محرز دانسته و با استناد به ماده ۵۷ قانون نظام صنفی به پرداخت جزای نقدی در حق شاکی خصوصی و دولت محکوم کرد.

وی گفت: پرونده موصوف پس از تجدید نظرخواهی شاکی خصوصی، مجدد در شعبه اول تجدید نظر مرکز استان مورد رسیدگی قرار گرفت و متصدی بنگاه معاملات ملکی به مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و پرداخت مبلغ ۱۰۷ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی در حق شاکی خصوصی بابت جبران اخذ اضافی دریافتی حق کمیسیون محکوم کرد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار