آتش گرفتن موتور هواپیمای گرگان به تهران

حادثه ای که بخیر گذشت؛

آتش گرفتن موتور هواپیمای گرگان به تهران

پرواز بعد از ظهر امروز هواپیمای گرگان به تهران به دلیل حریق در سیستم موتور هواپیما دچار سانحه شد.

اخبار ویژه خبر سطح دو

آخرین اخبار