عدد چهل در جهان بینی توحیدی واسلامی عدد مقدسی است وبیانگر پختگی وساحت جدید است که انقلاب به آن وارد شده است.

نهضت اسلامی:گام دوم انقلاب ورسالت تاریخی ما

به گزارش گلستان24؛حسین پایین محلی طی یادداشتی نوشت:درطول تاریخ جریان حق همیشه به عنوان یک نهضت در تقابل باطاغوت توسط پیامبران،امامان واوتاد واولیای الهی به دعوت مردم به حق و عدالت پرداخته وکمتر تبدیل به ساختار شده است.

قبل از اسلام نمونه های معدودی چون حکومت حضرت سلیمان نبی(ع)،ذوالقرنین درقرآن نام برده شده که در بازه زمانی خاص درقالب ساختار درجامعه اقدامات موثری راانجام داده اند اما بیشتر جریان الهی نهضت گونه بودند وبه دلیل بی بصیرتی مردم تبدیل به ساختار نشدند.

درقرآن کریم پیامبرانی نام برده میشوند که نهضت های بزرگ الهی راه انداختند ومردم راازطاغوت نجات دادند اما امت مورد نظر باز به بی راهه زد.قوم حضرت موسی(ع)،نوح نبی(ع)، حضرت ابراهیم(ع)ازنمونه های یاد شده هستند.

آخرین دین الهی به پیامبری حضرت محمد(ص)آخرین نهضت الهی بود که باساختار تبدیل شد وپس از چندی از مسیر ولایت جداافتاد اما به واسطه نورمحمدی(ص)حقیقت اسلام خود را درجهان منتشرکرد وروح تشنه بشر را مصفانمود.

حضرت علی(ع) در دوره حیات مبارک خویش برای اصلاح امت اسلام دست به اصلاحات گشترده ای زدند.از جنگ بامنحرفین(ناکثین،قاسین،مارقین وحتی قاعدین)تا احکام حکومتی ومبارزه بافساد ونهایتا تربیت مردم که درقالب کتابهایی چون نهج البلاغه،دیوان شعر،غررالکلم،مصحف علی(ع)،کتاب احکام از ایشان به یادگار ماند ودرگذر زمان برخی متاسفانه به مانرسید.

امام حسن (ع)نیز بنابراقتضاعات تاریخی نرمش قهرمانانه اتخاذکردند تا اصل دین حفظ بماند.این نهضت درتاریخ اسلام همواره به عنوان جهان بینی عامل رویش جنبشهای عدالتخواه ومردمی والهی در جهان اسلام وایران بوده است.ازجنبش دینی وشیعی شعوبیه(نه شاخه غیردینی)شعوبیه تا جنبش سربداران ونهایتا صفوی که به تمدن سازی شیعه در چند صده منتج شد ودربرابرغرب وامپراطوری عثمانی عرض اندام نمود.

در تاریخ معاصر نیز جنبش های الهی واسلامی در تقابل باغرب استعمارگر وفساد حکومتهای استبدادی از افریقا تا اسیا حرکتهای موثری راایجاد نمودند که بعضا درمقطعی پیروز شدند امادر ایجاد ساختارموفق نبودند.

جنبش میرزاکوچک خان،حضور تاریخی سید جمال وامیرکبیر،قیام ستارخان وباقرخان،قیام محمد خیابانی وحرکت اولیه مشروطه وتقش شیخ شهید فضل ا...نوری،حرکت رئیس علی دلواری درایران وقیام نواب صفوی  نمونه هایی بود که باتاسی از اسلام  درایران شکل گرفت.همچنانکه محمد عبده وحسن البنا درمصر جنبش الازهر مصر را راه انداختند وشهید اسلامبولی به تاوان خیانت حکومت وقت انورسادات راکشت این جنبش در ادامه خود درایران در موتلفه وجریان نواب صفوی ادامه یافت.

به موازات این جنبشها جریانات غربی هم حضور قابل توجه ای داشتند.نهضت حسینی به رهبری امام خمینی(ره)تنها نهضتی بود که توانست با وجود شاخصه هایی چون ایدئولوژی جهانی شیعی،رهبری امام خمینی(ره)،و استقبال وحضور تاریخی مردم در راستای مبارزه بااستعمار خارجی واستبداد داخلی تحول تاریخی ایجاد کند وانقلاب بزرگ تاریخ بشری را در تاریخ جدید که سکولاربود وبه تعبیر شهید آوینی فصل توبه بشری قلمداد میشد رقم بزند وتمامیت غرب ومدرنیته راباچالش مواجه کند.

این انقلاب اکنون ۴۰سالگی خود را پس از انواع توطئه هایی که غرب در حوزه های مختلف برای ان به عنوان چالش وبحران تولید کرده بود سپری کرده است.جنگ خیابانی،تجزیه،تحریک اقوام،ترور،تحریم اقتصادی؛تهاجم فرهنگی،نفوذ،فروپاشی اجتماعی، تنها مقوله هایی اند که درحوزه نرم،وسخت میتوانند تمدنی رااز پا دربیاورند اما جمهوری اسلامی بامدیریت ولایت فقیه تهدید هارابه فرصت تبدیل کرد.

انقلاب اسلامی برای اولین بار بعداز دوران بزرگ صفوی مفهوم ایرانی را جهانشمول کرد.وهمین غرب را باتهدید جدی روبرو کرده.

عدد چهل در جهان بینی توحیدی واسلامی عدد مقدسی است وبیانگر پختگی وساحت جدید است که انقلاب به ان وارد شده.لذا باید متذکر این نکته تاریخی شد که جمهوری اسلامی تداوم انقلاب اسلامی است که حاصل تمامی نهضتهای الهی وتوحیدی است که به ان اشاره شد.لذا نه مسئولیت در سیستم بلکه باید به رسالت تاریخی قائل بود که به تحول تاریخی بشر وخود آگاهی تاریخی در نیل به امر مقدس ظهورباشد که در دکترینال امام راحل(ره)نقش غایی ومحوری داشت.

اکنون که انقلاب اسلامی چهل سالگی خود راپشت سرنهاده رهبر معظم انقلاب با طرح گام دوم انقلاب به ترسیم حرکت ما در نیل به اینده وتحقق ارمانها نقشه راه را به ما نشان دادند که اگر غفلت کنیم ازاین قطار تاریخی جاخواهیم ماند وبراساس سنتهای الهی حسرت بودن در این نهضت بزرگ تاریخی را خواهیم خورد.

گام دوم انقلاب تنها به جامعه ایرانی مربوط نمیشود بلکه مقدمه اتصال حکومت جمهوری اسلامی به عنوان حکومت دوران گذر است که به استبداد سنتی ومدرن مهرابطال زده وبه حکومت جهانی فرزانگان به زعامت انسان کامل ومنجی عالم بشریت متصل خواهد شد.لذا نیرویهای انقلاب به خصوص جوانان باید تراز خود را درتاریخ جهانی ببینند و درحد یک مسئولیت در بازه زمانی ننگرند بلکه تحول تاریخی رسالتی است که برعهده ماست که عدول از ان تنها برای ما خسران خواهد داشت وگرنه تاریخ مسیر خود رادرسنت الهی ومبنی بر حکمت الهی به سرمنزل مقصود حرکت خواهد کرد.به امید ظهور.ان شاا.....

انتهای پیام/

 

ارسال نظر

آخرین اخبار