خیلی از آسیب هایی که ما در فضای مجازی میبینیم صرفا ناشی از فضای مجازی نیست

خیلی از آسیب هایی که ما در فضای مجازی میبینیم صرفا ناشی از فضای مجازی نیست

اکثر آسیبها به حالات درونی ما ، کمبودها و شاید عقده های ما بر میگردند ، یعنی زمینه هایی که در ما وجود دارد

اخبار ویژه سواد فضای مجازی

آخرین اخبار