ضرورت اطلاع خانواده ها از فرصت های فضای مجازی/ فعالیت هدفمند و با برنامه در این فضا بسیار مهم است

مربی سوادفضای مجازی گلستان؛

ضرورت اطلاع خانواده ها از فرصت های فضای مجازی/ فعالیت هدفمند و با برنامه در این فضا بسیار مهم است

مربی سوادفضای مجازی گلستان گفت: خانواده ها در جهت هدایت فرزندان خود در فضای مجازی و پیشگیری از آسیب های این فضا، آنها…

اخبار ویژه سواد فضای مجازی