یادداشت؛

سال ۱۴۰۰ منشاء تحولی بنیادین در تداوم انقلاب اسلامی به سوی ظهور خواهد بود

به گزارش گلستان ۲۴؛ دکتر حسین کریمی اول طی یادداشتی نوشت: درآستانه حلول ماه مبارک شعبان وآغازسال۱۴۰۰هجری

شمسی قرارداریم. که هردو

موضوع ازاهمیت بسیاری

برخودارند.انقلاب اسلامی

ازبدوپیروزی باچالشهای بزرگی ازسوی استکبارروبرو

بوده است.ولی باامدادهای الهی ومقاومت ملت ایران و

رهبری امامین انقلاب چله اول راباهمه موانع وحوادث

پیروزمندانه پشت سرگذاشت

وچله دوم عمرپربرکت خودرا

باقدرت واقتدارآغازنموده است.

نکته مهم درچله دوم انقلاب

اسلامی ورود به سال۱۴۰۰

هجری شمسی است که درآن

اتفاقی نادرنهفته است.در

 ابتداوانتهای این سال پر

برکت دونیمه شعبان. میلاد

سراسرنورآقاامام زمان (عج)

وجوددارد.که این اتفاق بی

بدیل قلب منتظران آنحضرت

رامالامال ازامیدوانتظاربه

فرادیی امام زمانی میکند.

یکی ازآرمانهاو اهداف انقلاب

اسلامی زمینه سازی برای

ایجادحکومت جهانی مهدی

موعود است.لذابراین اساس

انقلاب اسلامی وظیفه دارد.

زیرساخت های این حادثه

بزرگ رافراهم نماید.

و الگوی حکومت و تمدن  اسلامی  رابه بشریت ارائه دهد که مورد قبول ملتهای

 ستمدیده عالم قرارگیرد.

این الگوباید براساس تفکر

واندیشه نبوی.علوی وفاطمی

باشد.تابتواند خودرابعنوان

اندیشه برتردرنبرداراده ها

رخ نمایی کند.وراه رابرای

ظهورآن پدیده یکتای تاریخ بشریت هموارسازد.

انقلاب اسلامی درسال۱۴۰۰که

به دونیمه شعبان مزین است

بایک انتخابات سرنوشت ساز

وراهبردی برای تداوم انقلاب

اسلامی بسوی ظهورمواجه

است.لذادشمنان داخلی و

خارجی طراحی پیچیده ای

کرده اند.که این انتخابات را

مدیریت کنند.تادولت جوان.

انقلابی ودینی روی کارنیاید.

به همین  دلیل بود که سفیر

فرانسه بصراحت به اروپایی

ها وآمریکاییهااعلام کرد ما

نباید بگذاریم که درانتخابات

ریاست جمهوری ایران دولتی

انقلابی سرکاربیاید.لذابااین

تحلیل انتخابات پیش روی

بادورویکرداساسی وراهبردی

مواجه است.که عبارتنداز:

۱-رویکردانتخاب قوه مجریه

باتفکرلیبرالی وگرایش به غرب.که تجربه اینگونه دولتها

رادرجمهوری اسلامی داریم.

که این گرایش وتفکرچه خسارات جبران ناپذیری در

عرصه های سیاسی (مثل برجام).اقتصادی.علمی.

فرهنگی .نفوذ وغیره بوجود

آوردند.

۲-رویکردانتخاب قوه مجریه

باتفکرجوان.انقلابی.دینی و

حزب اللهی.که این تفکربر

اساس آرمانهای وارزشهای

انقلاب اسلام تحت رهبری

امام خامنه ای عزیزحرکت

میکند.اگراین تفکرسکان

قوه مجریه رابدست گیرد.

ظرفیت های معطل شده کشوردرعرصه علمی.فنی. اقتصادی.سیاسی وفرهنگی

رابکارخواهدگرفت وشعار

مامیتوانیم رادرمیدان عمل

اجرایی خواهد نمود.

وبااقدامات میدانی روحیه نشاط وامید رادربین ملت بزرگ ایران و بویژه جوانان

برمیگرداند.ودشمنان رااز

سیطره برانقلاب اسلامی مایوس خواهدنمود.

درپایان بایدمتذکرشوم درصورتی این امرمحقق خواهد شد که.همه جریانها

وجناحهای دلسوزوآحاد ملت.

بابصیرت وتواصی به صبروحق درمقابل جنگ روانی وتبلیغاتی دشمنان

ایستادگی ومقاومت نمایند.

وگوش بفرمان رهنمودهای

رهبرحکیم وبصیرمان امام خامنه ای عزیزباشند.وجبهه

انقلاب باوحدت ویکدلی و

حضورحداکثری درانتخابات

ریاست جمهوری۱۴۰۰دولت

جوان. انقلابی وجهادی را

انتخاب نماید.تاباتداوم

قدرتمندانقلاب اسلامی

بیش ازپیش مقدمات بر

پایی حکومت جهانی مهدی

موعود(عج) فراهم گردد.

انشاالله.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار