سرپرست دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای گلستان از کاهش ذخیره آبخوان های عمیق استان در پایان تیر ماه 99 خبر داد.

کاهش ذخیره آبخوان های عمیق استان / لزوم مدیریت صحیح مصرف در ماه های آتی

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از برنا از گرگان؛ حسن فرازجو اظهار کرد: هر چند در پایان تیر ماه سال جاری، حجم ذخیره آبخوان کم عمق استان نسبت به میانگین این ماه در دوره اماری موجود ، حدود 10 میلیون متر مکعب افزایش نشان می دهد ، اما ذخیره آبخوان عمیق استان نسبت به متوسط این ماه در دوره آماری موجود ، حدود 33 میلیون متر مکعب کاهش دارد و تراز آب زیرزمینی تیر ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه درازمدت در آبخوان عمیق استان بیش از دو متر و نود سانتیمتر ،کاهش یافته است. 

 فرازجو افزود : شواهد نشان می دهد که در سال های اخیر به علت تغییرات اقلیمی ، برداشت منابع آب زیرزمینی ، تغییر رابطه بارش رواناب و تداوم اثر خشکسالی سال های گذشته ، حتی وقوع بارش های نرمال و بیش از نرمال به معنی تکمیل ظرفیت سفره های آب زیرزمینی نیست . لذا با توجه به محدودیت منابع آب ، مدیریت صحیح مصرف در ماه های آتی ، بسیار مهم و ضروری است.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار