مدیر کل تعزیرات حکومتی گلستان خبر داد

مدیر کل تعزیرات حکومتی گلستان گفت: یکی از شرکتهای بیمه گر در استان به جزای نقدی محکوم شد.

محکومیت یکی ازشرکتهای بیمه در استان

به گزارش خبرنگار گلستان 24، حسین نجف زاده اظهار کرد: با شکایت یکی از بیمارستانهای گرگان علیه یک شرکت بیمه مبنی بر اینکه شرکت بیمه به تعهدات خود عمل نکرده و مرتکب کم فروشی گردیده است لذاپرونده ای تشکیل وجهت رسیدگی به شعبه سوم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات بهداشتی ،دارویی و درمانی گرگان ارجاع شد،

وی  افزود: شعبه مذکور ،پس از احضارمتهم وبررسی کلیه اوراق و رسیدگیهای قانونی و براساس شواهد وقرائن ارتکاب تخلف شرکت بیمه را محرز دانسته وشرکت مذکور را به اتهام کم فروشی در پرداخت حق العمل جراحی به استناد ماده 10 قانون ،آیین دادرسی کیفری و مستند به ماده 3و اعمال مرتبه اول بند د ماده 2 و ماده 52 قانون تعزیرات حکومتی نامبرده را ملزم به پرداخت مبلغ 233 میلیون و ششصد وسی وشش هزار ریال در حق شاکی خصوصی و پرداخت مبلغ چهار صد و شصت و هفت میلیون و دویست و هفتاد و دو هزارریال معادل دوبرابر میزان تخلف در حق دولت محکوم کرد.

عضوشورای قضائی استان گفت: مبارزه بی امان و برخورد جدی با متخلفان اقتصادی در دستور کار تعزیرات حکومتی بوده وتعاملات خوبی در این راستا با دستگاههای ا دخیل در امر مبارزه با تخلفات اقتصادی وجود دارد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار