در این مجموعه قصد داریم با قراردادن مجموعه صوت و متن سخنرانی های استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین علیرضا پناهیان زمینه استفاده هرچه بهتر و آسان تر شما عزیزان را از این مفاهیم ارزشی فراهم نماییم.

دانلود مجموعه کامل سخنرانی های استاد پناهیان برای محرم

به گزارش گلستان24، در این مجموعه قصد داریم با قراردادن مجموعه صوت و متن سخنرانی های استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین علیرضا پناهیان در حسینیه بیت الزهرا(س) ،  حسینیه آیت الله حق شناس(ره) ، مسجد دانشگاه تهران  و  دانشگاه امام صادق(ع) ، زمینه استفاده هرچه بهتر و آسان تر شما عزیزان را از این مفاهیم ارزشی فراهم نماییم.

سخنرانی های استاد پناهیان

دانلود مجموعه کامل مداحی های محرم 1394

دانلود مجموعه کامل مداحی های محرم 1393

دانلود مجموعه کامل مداحی های محرم 1392

 

...........................................

مجموعه سخنرانی های استاد پناهیان- محرم 1394

 

دانلود صوت و متن سخنرانی شب اول محرم 1394 استاد پناهیان - هیئت میثاق با شهدای دانشگاه امام صادق(ع)

___________________________________________

دانلود صوت و متن سخنرانی روز اول محرم 1394 استاد پناهیان - حسینیه آیت الله حق شناس

دانلود صوت و متن سخنرانی روز اول محرم 1394 استاد پناهیان -  دانشگاه تهران - تعطیل

دانلود صوت و متن سخنرانی شب دوم محرم 1394 استاد پناهیان - هیئت میثاق با شهدای دانشگاه امام صادق(ع)

 _________________________________________

دانلود صوت و متن سخنرانی روز دوم محرم 1394 استاد پناهیان - حسینیه آیت الله حق شناس

دانلود صوت و متن سخنرانی روز دوم محرم 1394 استاد پناهیان -  دانشگاه تهران  - تعطیل

دانلود صوت و متن سخنرانی شب سوم محرم 1394 استاد پناهیان - هیئت میثاق با شهدای دانشگاه امام صادق(ع)

 __________________________________________

دانلود صوت و متن سخنرانی روز سوم محرم 1394 استاد پناهیان - حسینیه آیت الله حق شناس

دانلود صوت و متن سخنرانی روز سوم محرم 1394 استاد پناهیان -  دانشگاه تهران

دانلود صوت و متن سخنرانی شب چهارم محرم 1394 استاد پناهیان - هیئت میثاق با شهدای دانشگاه امام صادق(ع)

___________________________________________

دانلود صوت و متن سخنرانی روز چهارم محرم 1394 استاد پناهیان - حسینیه آیت الله حق شناس

دانلود صوت و متن سخنرانی روز چهارم محرم 1394 استاد پناهیان -  دانشگاه تهران

دانلود صوت و متن سخنرانی شب پنجم محرم 1394 استاد پناهیان - هیئت میثاق با شهدای دانشگاه امام صادق(ع)

___________________________________________

دانلود صوت و متن سخنرانی روز پنجم محرم 1394 استاد پناهیان - حسینیه آیت الله حق شناس

دانلود صوت و متن سخنرانی روز پنجم محرم 1394 استاد پناهیان -  مسجد دانشگاه تهران

دانلود صوت و متن سخنرانی شب ششم محرم 1394 استاد پناهیان - هیئت میثاق با شهدای دانشگاه امام صادق(ع)

 ________________________________________

دانلود صوت و متن سخنرانی روز ششم محرم 1394 استاد پناهیان - حسینیه آیت الله حق شناس

دانلود صوت و متن سخنرانی روز ششم محرم 1394 استاد پناهیان -  مسجد دانشگاه تهران 

دانلود صوت و متن سخنرانی شب هفتم محرم 1394 استاد پناهیان - هیئت میثاق با شهدای دانشگاه امام صادق(ع)

__________________________________________ 

دانلود صوت و متن سخنرانی روز هفتم محرم 1394 استاد پناهیان - حسینیه آیت الله حق شناس

دانلود صوت و متن سخنرانی روز هفتم محرم 1394 استاد پناهیان -  مسجد دانشگاه تهران

دانلود صوت و متن سخنرانی شب هشتم محرم 1394 استاد پناهیان - هیئت میثاق با شهدای دانشگاه امام صادق(ع) 

___________________________________________

دانلود صوت و متن سخنرانی روز هشتم محرم 1394 استاد پناهیان - حسینیه آیت الله حق شناس

دانلود صوت و متن سخنرانی روز هشتم محرم 1394 استاد پناهیان -  مسجد دانشگاه تهران- تعطیل

دانلود صوت و متن سخنرانی شب تاسوعا محرم 1394 استاد پناهیان - هیئت میثاق با شهدای دانشگاه امام صادق(ع)

 ___________________________________________

دانلود صوت و متن سخنرانی روز تاسوعا محرم 1394 استاد پناهیان - حسینیه آیت الله حق شناس

دانلود صوت و متن سخنرانی روز تاسوعا محرم 1394 استاد پناهیان -  مسجد دانشگاه تهران- تعطیل

دانلود صوت و متن سخنرانی شب عاشورا محرم 1394 استاد پناهیان - هیئت میثاق با شهدای دانشگاه امام صادق(ع) 

___________________________________________ 

دانلود صوت و متن سخنرانی روز عاشورا محرم 1394 استاد پناهیان - حسینیه آیت الله حق شناس

دانلود صوت و متن سخنرانی روز عاشورا محرم 1394 استاد پناهیان -  مسجد دانشگاه تهران

دانلود صوت و متن سخنرانی شب شام غریبان محرم 1394 استاد پناهیان - هیئت میثاق با شهدای دانشگاه امام صادق(ع)

___________________________________________

دانلود صوت و متن سخنرانی روز یازدهم محرم 1394 استاد پناهیان - حسینیه آیت الله حق شناس

 __________________________________________

دانلود صوت و متن سخنرانی روز دوازدهم محرم 1394 استاد پناهیان - حسینیه آیت الله حق شناس

 

 

...........................................

مجموعه سخنرانی های استاد پناهیان- محرم 1393

 

دانلود صوت و متن سخنرانی شب اول محرم 1393 استاد پناهیان - هیئت میثاق با شهدای دانشگاه امام صادق(ع)

___________________________________________

دانلود صوت و متن سخنرانی روز اول محرم 1393 استاد پناهیان - حسینیه بیت الزهرا(س)

دانلود صوت و متن سخنرانی روز اول محرم 1393 استاد پناهیان - حسینیه آیت الله حق شناس

دانلود صوت و متن سخنرانی روز اول محرم 1393 استاد پناهیان -  دانشگاه تهران

دانلود صوت و متن سخنرانی شب دوم محرم 1393 استاد پناهیان - هیئت میثاق با شهدای دانشگاه امام صادق(ع) 

___________________________________________ 

دانلود صوت و متن سخنرانی روز دوم محرم 1393 استاد پناهیان - حسینیه بیت الزهرا(س)

دانلود صوت و متن سخنرانی روز دوم محرم 1393 استاد پناهیان - حسینیه آیت الله حق شناس

دانلود صوت و متن سخنرانی روز دوم محرم 1393 استاد پناهیان -  دانشگاه تهران

دانلود صوت و متن سخنرانی شب سوم محرم 1393 استاد پناهیان - هیئت میثاق با شهدای دانشگاه امام صادق(ع)

 __________________________________________

دانلود صوت و متن سخنرانی روز سوم محرم 1393 استاد پناهیان - حسینیه بیت الزهرا(س)

دانلود صوت و متن سخنرانی روز سوم محرم 1393 استاد پناهیان - حسینیه آیت الله حق شناس

دانلود صوت و متن سخنرانی روز سوم محرم 1393 استاد پناهیان -  دانشگاه تهران

دانلود صوت و متن سخنرانی شب چهارم محرم 1393 استاد پناهیان - هیئت میثاق با شهدای دانشگاه امام صادق(ع) 

___________________________________________

دانلود صوت و متن سخنرانی روز چهارم محرم 1393 استاد پناهیان - حسینیه بیت الزهرا(س)

دانلود صوت و متن سخنرانی روز چهارم محرم 1393 استاد پناهیان - حسینیه آیت الله حق شناس

دانلود صوت و متن سخنرانی روز چهارم محرم 1393 استاد پناهیان -  دانشگاه تهران

دانلود صوت و متن سخنرانی شب پنجم محرم 1393 استاد پناهیان - هیئت میثاق با شهدای دانشگاه امام صادق(ع)

__________________________________________ 

دانلود صوت و متن سخنرانی روز پنجم محرم 1393 استاد پناهیان - حسینیه بیت الزهرا(س)

دانلود صوت و متن سخنرانی روز پنجم محرم 1393 استاد پناهیان - حسینیه آیت الله حق شناس

دانلود صوت و متن سخنرانی روز پنجم محرم 1393 استاد پناهیان -  مسجد دانشگاه تهران

دانلود صوت و متن سخنرانی شب ششم محرم 1393 استاد پناهیان - هیئت میثاق با شهدای دانشگاه امام صادق(ع)

___________________________________________

دانلود صوت و متن سخنرانی روز ششم محرم 1393 استاد پناهیان - حسینیه بیت الزهرا(س)

دانلود صوت و متن سخنرانی روز ششم محرم 1393 استاد پناهیان - حسینیه آیت الله حق شناس

دانلود صوت و متن سخنرانی روز ششم محرم 1393 استاد پناهیان -  مسجد دانشگاه تهران - برگزار نگردید

دانلود صوت و متن سخنرانی شب هفتم محرم 1393 استاد پناهیان - هیئت میثاق با شهدای دانشگاه امام صادق(ع) 

___________________________________________

دانلود صوت و متن سخنرانی روز هفتم محرم 1393 استاد پناهیان - حسینیه بیت الزهرا(س)

دانلود صوت و متن سخنرانی روز هفتم محرم 1393 استاد پناهیان - حسینیه آیت الله حق شناس

دانلود صوت و متن سخنرانی روز هفتم محرم 1393 استاد پناهیان -  مسجد دانشگاه تهران

دانلود صوت و متن سخنرانی شب هشتم محرم 1393 استاد پناهیان - هیئت میثاق با شهدای دانشگاه امام صادق(ع)

دانلود صوت و متن سخنرانی شب هشتم محرم 1393 استاد پناهیان - دانشگاه هنر

___________________________________________ 

دانلود صوت و متن سخنرانی روز هشتم محرم 1393 استاد پناهیان - حسینیه بیت الزهرا(س)

دانلود صوت و متن سخنرانی روز هشتم محرم 1393 استاد پناهیان - حسینیه آیت الله حق شناس

دانلود صوت و متن سخنرانی روز هشتم محرم 1393 استاد پناهیان -  مسجد دانشگاه تهران

دانلود صوت و متن سخنرانی شب تاسوعا محرم 1393 استاد پناهیان - هیئت میثاق با شهدای دانشگاه امام صادق(ع)

دانلود صوت و متن سخنرانی شب تاسوعا محرم 1393 استاد پناهیان - دانشگاه هنر

___________________________________________

دانلود صوت و متن سخنرانی روز تاسوعا محرم 1393 استاد پناهیان - حسینیه بیت الزهرا(س)

دانلود صوت و متن سخنرانی روز تاسوعا محرم 1393 استاد پناهیان - حسینیه آیت الله حق شناس

دانلود صوت و متن سخنرانی روز تاسوعا محرم 1393 استاد پناهیان -  مسجد دانشگاه تهران

دانلود صوت و متن سخنرانی شب عاشورا محرم 1393 استاد پناهیان - هیئت میثاق با شهدای دانشگاه امام صادق(ع)

دانلود صوت و متن سخنرانی شب عاشورا محرم 1393 استاد پناهیان - دانشگاه هنر

___________________________________________

دانلود صوت و متن سخنرانی روز عاشورا محرم 1393 استاد پناهیان - حسینیه بیت الزهرا(س)

دانلود صوت و متن سخنرانی روز عاشورا محرم 1393 استاد پناهیان - حسینیه آیت الله حق شناس

دانلود صوت و متن سخنرانی روز عاشورا محرم 1393 استاد پناهیان -  مسجد دانشگاه تهران

دانلود صوت و متن سخنرانی شب شام غریبان محرم 1393 استاد پناهیان - هیئت میثاق با شهدای دانشگاه امام صادق(ع)

دانلود صوت و متن سخنرانی شب شام غریبان محرم 1393 استاد پناهیان - دانشگاه هنر

___________________________________________

دانلود صوت و متن سخنرانی روز یازدهم محرم 1393 استاد پناهیان - حسینیه آیت الله حق شناس

___________________________________________

دانلود صوت و متن سخنرانی روز دوازدهم محرم 1393 استاد پناهیان - حسینیه آیت الله حق شناس

 

 

 ...........................................

مجموعه سخنرانی های استاد پناهیان- محرم 1392

 

دانلود صوت و متن سخنرانی شب اول محرم 13۹۲ - استاد پناهیان دانشگاه امام صادق(ع)

-----------

دانلود صوت و متن سخنرانی شب دوم محرم 13۹۲ - استاد پناهیان دانشگاه امام صادق(ع)

-----------

دانلود صوت و متن سخنرانی شب سوم محرم 13۹۲ - استاد پناهیان دانشگاه امام صادق(ع)

-----------

دانلود صوت و متن سخنرانی شب چهارم محرم 13۹۲ - استاد پناهیان دانشگاه امام صادق(ع)

-----------

دانلود صوت و متن سخنرانی شب پنجم محرم 13۹۲ - استاد پناهیان دانشگاه امام صادق(ع)

-----------

دانلود صوت و متن سخنرانی شب ششم محرم 13۹۲ - استاد پناهیان دانشگاه امام صادق(ع)

-----------

دانلود صوت و متن سخنرانی شب هفتم محرم 13۹۲ - استاد پناهیان دانشگاه امام صادق(ع)

-----------

دانلود صوت و متن سخنرانی شب هشتم محرم 13۹۲ - استاد پناهیان دانشگاه امام صادق(ع)

-----------

دانلود صوت و متن سخنرانی شب تاسوعا محرم 13۹۲ - استاد پناهیان دانشگاه امام صادق(ع)

-----------

دانلود صوت و متن سخنرانی شب عاشورا محرم 13۹۲ - استاد پناهیان دانشگاه امام صادق(ع)

-----------

دانلود صوت و متن سخنرانی شام غریبان محرم 13۹۲ - استاد پناهیان دانشگاه امام صادق(ع)

-----------

دانلود صوت و متن سخنرانی شب عاشورا محرم 13۹۲ - استاد پناهیان بیت رهبری

-----------

دانلود صوت و متن سخنرانی شب یازدهم محرم 13۹۲ - استاد پناهیان دانشگاه هنر

-----------

دانلود صوت و متن سخنرانی شب دوازدهم محرم 13۹۲ - استاد پناهیان دانشگاه هنر

-----------

دانلود صوت و متن سخنرانی شب سیزدهم محرم 13۹۲ - استاد پناهیان دانشگاه هنر

-----------

دانلود صوت و متن سخنرانی شب چهاردهم محرم 13۹۲ - استاد پناهیان دانشگاه هنر

-----------

دانلود صوت و متن سخنرانی شب پانزدهم محرم 13۹۲ - استاد پناهیان دانشگاه هنر

 

منبع: عمارنامه

 

ارسال نظر

آخرین اخبار