در ساختار نیروهای مسلح ،سازمان های وابسته ، نهادها و دستگاه های اطلاعاتی معاونتی برای حفاظت از اطلاعات و پرسنل رسمی آن تشکیل می گردد که در نوع خود واجد اهمیت و ضرورت است.

حفاظت از سرمایه های انقلاب اسلامی/ جای سازمانی برای حفاظت از نیروهای انقلاب خالی است

به گزارش گلستان ۲۴؛ موضوع این یادداشت فراتر از این نگاه درون سازمانی و رسمی است که کمتر برون داد خارجی (مردمی و جامعه محور) دارد و عمدتا هم آثار مستقیم برون سازمانی ندارد.

سخن از سرمایه ای اجتماعی بعنوان مردم است که بدون وابستگی های اداری و سازمانی از درون و باور تک تک افراد و پیوستگی های آنان می جوشد و به هم می پیوندند و جامعه سیاسی را شکل می دهد.

بی شک برای حفاظت عام از این سرمایه در حوزه ها و ابعاد مختلف وفق قوانین مادر ؛ قوا ، وزارت خانه ها ، سازمان ها و دستگاه های مختلفی دارای مسئولیت هستند و اقداماتی باید انجام بدهند که انهم در جای خود قابل تامل و بررسی است و البته همچون شق ابتدایی کمتر توانسته ایم از آن تصویر سازی مناسبی کنیم و به جامعه بطور مستمر ارائه نماییم تا پیوستگی های مسئولانه حفظ و تقویت بشوند.همچون حفاظت مسئولانه از دارایی های مردم در برابر جنگ اقتصادی و جنگ دلار و یا فرزندان این مردم در برابر جنگ اجتماعی و فرهنگی در بستر اینترنت و شبکه های اجتماعی و...

در این میان البته وفق قوانین خاص ممکن است از قشر و افراد خاصی همچون نخبگان در حوزه های مختلف حمایت های خاص و در موارد نادری چترهای حفاظتی ایجاد گردد که در نوع خودش و در مقاطع خاص دارای آثار اجتماعی خاص و عام خود هستند همچون حافظت از دانشمندان یک کشور در حوزه های علمی خاص و ویژه که از سوی دشمنان آن مورد تهدید جدی باشد.

نظام جمهوری اسلامی که برخاسته از انقلاب عظیم اسلامی است و ویژگی بارز آن پایداری و استمرار همیشگی انقلاب و انقلابی گری است علاوه بر هر یک از شقوق یاد شده به جهت نوع تهدیدات نرم علیه انقلاب اسلامی و نخبگان آن در هر زمان و بالاخص با ظهور دولت های غیرانقلابی _که در بعض موارد بجهت ماهیت لیبرالی آنان به ضد انقلابی نیز متمایل می گردند. در سیاست ها و برنامه های عام و خاص آنان و خاصه در مواجهه با نیروهای اصیل انقلاب اسلامی نه تنها پوشش های حفاظتی از این سرمایه های انقلاب را بر می دارند بلکه با اقداماتی بدنبال هضم و حذف آنان حرکت می کنند! که این آثار مستقیم خود را بر نظام انقلابی و جامعه انقلابی می گذارد.بغیر از این و بطور کلی این جاست که این سئوال مهم مطرح می گردد که مسئول حفاظت از نخبگان و نیروهای اصیل انقلاب اسلامی کیست ؟ 

شاید ممکن است هر شخصی (حقوقی) مدعی باشد که عملا نیز عهده دار حفاظت از چنین سرمایه ای هستند! که البته باید در جای خودش بررسی شود اما چند درصد نخبگان و نیروهای انقلاب اسلامی باور و اعتقاد دارند که از آنان بصورت نرم و معنوی حمایت ویژه می شود و حتی در مواقع تهدیدات و خطرات احتمالی و حتی مداخلات تهدیدات کننده بعض دستگاه های متاثر از سیاست های لیبرالی صدر الاشاره ،از آنان و خانواده های شان حمایت می شود.

حقیقت امر این است که حمایت سازمانی خاص و موثری از نخبگان انقلابی و خانواده های آنان وجود ندارد و جای آن در گام دوم انقلاب اسلامی کاملا احساس می گردد.آنهم سازمانی فراقوه ای و قدرتمند که فارغ از نگاه های معمول و براساس یک نقشه راه گام دومی بدنبال حفاظت از نخبگان و نیروهای انقلاب باشد و همه آنان چنین احساس و باوری به وجود سربازان گمنام امام خمینی (س) داشته باشند که در این راه پر خطر و نیز توطئه ورزی های خارجی و داخلی جریان غیر انقلابی و ضد انقلاب از آنان و خانواده هایشان حفاظت می کنند.حفاظت!

 دکتر حسن بیارجمندی 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار