کشمیری گفت: ﻣﺠﻮﺯ ﻛﺘﺒﻲ ﺑﺮاﻱ ﺛﺒﺖ ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﺁﻧﺪﺳﺘﻪ اﺯ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ و ﻛﺎﺭﻣﻨﺪاﻥ ﻭﺯاﺭﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ و ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ اﺯ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﻧﻮﺯﺩﻫﻤﻴﻦ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺳﺮاﺳﺮﻱ ﻗﺮﺁﻥ و ﻋﺘﺮﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ، اﺯ ﺳﻮﻱ رئیس ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ، ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ و اﻣﻮﺭ اﺩاﺭﻱ وزارت آﻣﻮﺯﺵ و ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺻﺎﺩﺭ شد.

صدور ﻣﺠﻮﺯ ﻛﺘﺒﻲ ﺑﺮاﻱ ﺛﺒﺖ ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ شرکت کننده در ﻧﻮﺯﺩﻫﻤﻴﻦ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺳﺮاﺳﺮﻱ ﻗﺮﺁﻥ و ﻋﺘﺮﺕ

به گزارش گلستان ۲۴؛ «عادله کشمیری» به خبرنگار خبرگزاری شبستان در گرگان گفت: ﺑﺎ ﭘﻴﮕﻴﺮﻱ و ﺗﻼﺵ ﻣﺠﺪاﻧﻪ ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ ﺩﻓﺘﺮ قرآن و عترت، ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺠﻮﺯ ﻛﺘﺒﻲ ﻭﺯاﺭﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ و ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺑﺮاﻱ ﺛﺒﺖ ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﺁﻧﺪﺳﺘﻪ اﺯ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ و ﻛﺎﺭﻣﻨﺪاﻥ ﻭﺯاﺭﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ و ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ اﺯ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﻧﻮﺯﺩﻫﻤﻴﻦ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺳﺮاﺳﺮﻱ ﻗﺮﺁﻥ و ﻋﺘﺮﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ، اﺯ ﺳﻮﻱ رئیس ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ، ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ و اﻣﻮﺭ اﺩاﺭﻱ وزارت آﻣﻮﺯﺵ و ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺻﺎﺩﺭ شد.

 

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان افزود:  بر این اساس ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺑﺮاﻱ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻗﺮآﻧﻲ در (۱۵ ﺑﻬﻤﻦ) به اﺗﻤﺎﻡ می رسد وﻟﻲ ﺑﺮاﻱ ﻛﺎﺭﻣﻨﺪاﻥ ﺗﺎ (۲۵ ﺑﻬﻤﻦ) اﺩاﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺩاﺷﺖ.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار