رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان علی آباد از اجرای طرح آبخیزداری از محل صندوق توسعه ملی خبر داد.

طرح آبخیزداری از محل صندوق توسعه ملی اجرا می شود
گزارش گلستان ۲۴؛ محمد پرتوی رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزدازی شهرستان علی آبادکتول گفت:این ۲ طرح آبخیزداری در حوزه آبخیز محمد آباد اجرا می‌شود.

او گفت: دو پروژه سنگ و ملات ساه مرزکوه و الستان برای حوزه آبخیز محمد آباد شهرستان علی آباد تعریف شده و در حال حاضر ۵ الی ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

پرتوی با اشاره به اینکه طرح‌ها از محل صندوق توسعه ملی اجرا می‌شود، افزود: هدف از اجرای این طرح‌ها بهره وری از رواناب‌های سطحی، کنترل سیلاب، افزایش و تقویت سفره‌های آب زیرزمینی، پیشگیری و کاهش اثرات خشکسالی، کنترل فرسایش خاک، تثبیت خاک و بهبود پوشش گیاهی است.

به فرآیند تنظیم و اجرای اقدامات مناسب به منظور اداره منابع موجود در آبخیز، باکسب منافع، بدون آسیب رساندن به موجودیت این منابع آبخیزداری اطلاق می‌شود.
 
کنترل عملیات کشاورزی، دامپروری، ساختمان سازی، راهسازی، قطع درختان وبه طور کلی هرگونه عملی چه مفید وچه مضر، چه مثبت وچه منفی، ارزیابی آن‌ها وتوجه به وضعیت آبخیز براساس خصوصیات زمین شناسی، خاک شناسی، پوشش گیاهی، اقلیم شناسی، هیدرولوژی وارائه رهنمود‌ها وپیشنهاد‌ها جهت اجرا و مدیریت صحیح در مورد همه عوامل طبیعی وزیستی هر اکوسیستم در واحد‌های طبیعی خاص واعمال مدیریت بر روی عواملی که در توزیع آب وکیفیت هیدرولوژیکی تاثیر دارند، تا به صورت مطلوب وعلمی، خاک حوضه آبخیز از فرسایش حفظ گردد از اهداف آبخیرداری است.

/باشگاه خبرنگاران

ارسال نظر

آخرین اخبار